Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


- V medens der for den nyere Tids Vedkommende alene har kunnet være Tale om at træffe et ſkjønſomt Udvalg af de Detaljer, der ſkulde belyſe den almindelige Overſigt. Hvis det ogſaa her ſkulde have været nød- vendigt at følge den ſamme Plan og gaa ind paa den Uendelighed af Enkeltheder, ſom det da var bleven nødvendigt at medtage, vilde maaſke ikke en Gang det tredobbelte Ark-:tal have ſtrukket til. Under en ſaadan Forudſætning vilde jeg heller ikke have paataget mig at behandle denne Opgave. Forlæggeren har medgivet Bogen en Plan over vor Tids Bergen i det Haab, at dette vilde give den en forøget Værdi Paa denne Plan er medtaget de allernyeſte Reguleringer af Bergens yngſie Strøg, lige- ſom man ogſaa der vil finde afſat forſkjellige Punkter fra Middelalderen, ſom endnu kunne lade ſig beſtemme med fuld Sikkerhed. Ligeledes har han ladet medfølge en Gjengivelſe af den ældſte Tegning, der haves af Bergen, et i Bergens Muſæum opbevaret Kobberſtik, der er en finere og kun med nogle ganſke ubetydelige Forandringer udført Gjengivelſe i for- mindſket. Maaleſtok af den Tegning, ſom findes i Brauns og Hagen- bergs “1’heutrnm urbiurn ’præeipuurum totiu8 mundi, lib. Ill. Af de Oplysninger, ſom ſelve Billedet giver, viſer det ſig, at det er tegnet om- trent l580. Det ſamme fremgaar ogſaa af en Skrivelſe fra Statholder Henrik Nanyau til Kong Frederik II, dat. Breitenburg 11 April 1585, ſom Hr. Arkivſekretær Mathieſon har fundet idet danſke Geheime- atkiv, hvorefter han har viſt mig den Godhed at meddele mig en Afſkrift af det Sted, der handler om denne Tegning. Dette lyder ſaaledes: „Dieß hiebeiverwal)rtes E. Kön. M. in Unterthänigkeit überſehicktes Abriß von Bergen hade ich von Geo1–giv Brunone, welcher iſt ein Dechant zu St. Georg in Cölln, empfangen. Ich war von ihme gebeten, daß ich ihme daßelbig deliniret und abgerißen zufertigen mochte. Da ließ ich es binnen Lübeck in der Bergerfahrer Geſellſchaft naeh demſelbigen, ſo de abgerißen iſt, depingiren und ſchickte es ihme zu. Darauf transmittiret er mir dieß; vexirt mich wohl und ſchreibe, das müße ein alt Bergen ſein, ſo er von mir empfangen; es möge wohl vor 100 Jahren alſo haben geweſen; aber jetzunder ſei es auf dieſe Art; er hade es von einem bekommen, der es da zur Stätte abgemalet und beſſer gewiſſen als ich.“ Af dette Brev fremgaar altſaa, at Bruun havde erholdt Ori- ginalen til det BillCde, der meddeles i ’1’heatru1n urbium, kort før 1585 af en, ſom nylig ſelv havde været-i Bergen, og at der tillige i Berger- farernes Hus i Lübeck var et endnu meget ældre Billede af Byen, ſom nu maaſke er gaaet tabt. Henrik Rantzau har ikke opgivet, hvem der har tegnet Brauns Billede; paa den Gjengivelſe, der er indtaget i’1’hcatrum urbium, ſtaar: Hist-ouymns 8eholens vun ll1Suu deserip8it. Begge Gjen-