Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/477

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


465 Veje beordredes Holdsheſte, og ved de forſkjellige Indløb fra Søen udlagdes Baade, ſom i paakommende Tilfælde ſkulde bringe Efter- retning om en Fiendes Nærmelſe til Byen, ere de Foranſtaltninger opregnede, ſom allerede om Høſten 1807 bleve truſne, for at Bergen ikke ſkulde være altfor uforberedt, om en engelſk Orlogsmand ſkulde falde paa at gaa derind 1). De vidne om, at de Mænd, ſom havde faaet den Opgave at lede For-ſvaret, vare ſig bevidſte den Fare, hvorfor Byen kunde blive udſat, og at de vare i Beſiddelſe af den nødvendige Handlekraft og Omtanke Ligeſom Norge under Krigen var ſkilt fra Danmark og aldeles overladt til ſig ſelv, var ogſaa i Grunden Bergen med det veſtenfjeldſke Norge paa en lignende Maade tvungen til at hjælpe ſig med egne Midler uden ſynderlig Udſigt til at erholde Biſtand fra Øſtlandet eller Throndhjem. Eng- lændernes Blokade vanſkeliggjorde Forbindelſen langs Kyſten, me- dens Samfærſelen overland med de nordlige og øſtlige Landsdele var yderſt beſværlig paa Grund af de mangelfulde Kommunikationer og de Hindringer, ſom Naturforholdene her ſtillede i Bejen. De Udſigter, hvormed Krigen aabnedes for Bergen, vare ſaa- ledes ingenlunde gunſtige, og om ogſaa Byen under den paa- følgende ſyvaarige Krigsperiode blev forſkaanet for ethvert fiendtligt Overfald, led den dog overmaade meget. Det er allerede i det foregaaende Afſnit berettet, hvorledes Bergens Handelsflaade led betydelige Tab gjennem Opbringelſe af ſiendtlige .Krydſere. Alle- rede ved Krigens Udbrud miſtede de bergenſke Rhedere flere Skibe, idet, ſom bekjendt, alle danſke og norſke Skibe, der befandt ſig i engelſke .öavne, da bleve beſlaglagte, og derimellem netop var flere fra Bergen. De Skibe, der befandt ſig i andre fremmede Havne, vare ogſaa tvungne til at blive ltggende, ſaafremt de ikke med Fare for at blive opſnappede vilde vove det farlige Forſøg paa at komme hjem.– En betydelig Kapitalværdi laa paa denne Maade hen uden nogenſomhelſt Nytte, hvilket ganſke naturlig maatte fremkalde Gnſket om at gjøre alt, ſom var muligt for at ſinde Anvendelſe for Skibene, og at ſkaffe dem, ſom vare udenlands, hjem til Fædrelandet. Fra Regjeringens Side blev der under disſe ſørgelige Forhold gjort meget for at formindſke den Riſiko, hvorunder den private Birk- ſomhed nu var henviſt til at arbejde. Saaledes blev der indrettet en Asſurance-Jndretning, hvori de Fartøjer, der bragte Levnets- “) De her meddelte Oplysninger ere hentede fra en Skrioelſe (af8 Septbr. 1807) fra Stiftamtmand Bull til Regjeringskommisſionen i dennes Ar- kiv (i Rigsarkivet). s-gv. nic1n-at setgm. 30 j