Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/453

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


441 da begyndte at antage et mere europæiſk Præg Holberg fortceller, at man allerede i hans Ungdom var begyndt med Baller og Sel- ſkaber, hvilke aldrig tidligere havde været brugelige, idet man kun havde havt ſelſkabelige Sammenkomſter ved Bryllupper, Vaageftuer og lignende Anledningen Stiftamtmand Cictgnon ſynes dog at have været den, ſom ved Aarhundredets Midte gav Stødet til, at ſaadanne Baller kom ordentlig i Gang, da han lige fra ſin Ud- nævnelſe til dette Embede hver Vinter holdt to Baller, der efter hans egen Opgave fkulle have koſtet ham 100 Rdl. om Aaret Mod Aarhundredets Slutning blev Livet i Bergen ſtadig mere og mere paavirket af de udenlandſke Forbilleder, hvilket navnlig ytrede ſig“i Oprettelſen af flere Klubber, ſom den Gang i højeſte Grad vare paa Moden. Der var i denne Periode mange Klubber!) i Bergen, hvis Navne allerede paa den Tid, da Sagen og Foſs be- arbejdede ſin „Bergens Beſkrivelſe“, vare blevne ſorglemte. De opregne derfor kun ſølgende: „Den gode Henſigt,“ oprettet i 1798, det harmoniſke Selfkab, der foruden at opfylde ſin Hovedbeftemmelſe tillige var Klubſelſkab, og den borgerlige Gnighed, „et gammelt og temmelig talrigt Klubſelfkab, hvis Hus ligger i Gaden Fortunen.“ Dertil kom i dette Aarhundrede endnu en Klub, Foreningen. Omtrent ſamtidig med Kludberne havde ogſaa Frimureriet vundet Indpas iBergen, hvor der i 1787 endog opførtes en Bygning for den da ſtiftede Loge „Karl til den norſke Løve“. Navnet kunde maaſke antyde en Forbindelſe mellem de bergenſke Murere og Prins Karl af Hesfen, ſom var en meget ivrig Frimurer. Logen blev imidlertid ikke af lang Varig- hed. I 1812 blev den nødſaget til at ſælge Huſet, ſom gik over til „den gode Henſigt“, og efterſom Medlemmerne døde bort, op- hørte dens Virkſomhed. I 1S24 levede kun Ordensmeſteren igjen. Senere har der neppe været organiſeret noget ſærligt Frimurer- ſamfund iBergen, førend der i 1S75 dannedes en ny Loge. Imel- lem de bergenfke Klubber maa ogſaa nævnes det dramatiſke Sel- ſkab, der i 1794 begyndte fine Foreſtillinger i et Hus ved Mur- !) Nærbeſlægtet med .ltlubberne var ogſaa Skydeſelſkabet, der havde gfenoptaget den gamle Skiveſkydning og havde ſit Lokale paa Nygaard. Det gav ſig i 1769 – formodentlig ſamme Olar, ſom det var ſtiftet – nogle „Regler og Ar-tikler“, ſom under W Januar 1774 fik kongelig Konfirmation. Af ſtyrte Betydning var det 18 Oktober 1774 ſtiftede „Nyttige Selſkab“, til hvilket ogſaa Rektor Boalth gav Initiativet, og ſom i den ſiden forløbne Tid har udrettet meget godt ſat Bergen. Det ſejrede i 1874 ſit hundredaarige Jubilænm.