Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/430

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


418 i ſin Tid bekjendte bergenſte Kobberſtikker, Hans Martin Maſchius, der ſenere blev Preſt i Jølſter. Defenſionsſkibene vedbleve endnu i nogen Tid at være iBrug, indtil de i den førſte Halvdel af det ſyttende Aarhundrede aldeles forſvandt, da Forholdene ikke mere gjorde dem nødvendige for Handelen paa Portugal og Middelhavslandene. De afløſtes da af almindelige, ubevæbnede Koſfardiſkibe, for hvem Regjeringen gjen- nem ſin Tribut til Røverftaterne ſkaffede Sikkerhed mod Plyndringer af disſes .Korſarer. At erhverve aldeles tilforladelige og fuldſtændige Opgaver over Størrelſen af Bergens Handelsflaade til de for- ſkjellige Tidspunkter i det ſyttende og attende Aarhundrede vil nu neppe være muligt, og de enkelte Angivelſer, ſom derom findes, maa derfor altid modtages med en vis Mistro. Efter en Opgave fra 1700 ſkulde der da i Bergen være hjemmehørende 331 Skibe paa 8,0261X, Læſter) og 230 Iægter (paa 1,211 Læſter); men ſandſynligvis er dette kun Tallet paa de norſke Skibe, ſom i det nævnte Aar bleve angivne ved Byens Toldbod. Meget rimeligere klinger den Opgave, ſom Holberg meddeler om, at Bergen i hans Barndom ejede 250 Skibe, men ſelv i dette mindre Tal maa dog ogſaa de i Byen hjemmehørende Jægter have været indbegrebne. Efter en anden Opgave ſkal Bergen i 1701 have ejet 126 Skibe, hvoraf 19 Defenſionsſkibe paa mellem 33 og 265 Læſters Drægtig- hed og 24 ubevæbnede Koffardiſkibe paa mellem 100 og 227 Læfter. Krigsaarene i den ſtore nordiſke Krigs Tid gjorde Bergens Skibs- fart megen Skade, idet Byen alene fra Oktober 17o9 til Oktober 17I3 efter officielle Opgaver, dels ved Forlis, dels ved Opbringelſe miſtede 55 Skibe med en ſamlet Drægtighed af 3,073 Læſter. Der- til kom endnu i 1714 Opbringelſen af et Skib og ſyv Skibes Forlis1). Som en Følge af disſe Tab var Bergens Handels- flaade i de følgende Aar forholdsvis liden og holdt ialfald ikke Skridt med Udviklingen i de øſtlandſke Diſtrikter, hvor Trælaſt- handelen fremkaldte en ſtærk Bygning af Skibe. Saaledes ſkal der efter en Opgave fra 1748 i dette Aar i hele Norge have været 568 Skibe, af hvilke 277 hørte hjemme i Akershus og 177 i Kri- ftianſands Stift, medens hele Bergens Stift kun ejede 81 og Thrond- hjems Stift endog kun 33. Førſt imod Aarhundredets Slutning blev Handelsflaaden forøget i nogen ſtørre Grad og i 1807 var Antallet af de i Bergen hjemmehørende Skibe endog ſteget til 241, hvoraf de 83 vare Jægter, med en ſamlet Drægtighed af 7,5371y, “) Dokumenter i Rigsarkivet (Nentekammeret-Localia).