Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/427

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


415 Murſten, Lærred, Frugter, Kaal, Potetes, Løg o. ſ. v., hvilke Varer neppe kunde anſlaaes til en højere Værdi end henimod 25oo Rdl. Bergens Handel paa Skotland og England var ved Midten af det ſyttende Aarhundre temmelig betydelig, fornemlig paa Skotland, hvorhen udførtes den ſaakaldte „Skottelaſt“, men efter ſom de veſtenfjeldſke Skove bleve udhuggede, maatte ogſaa denne Trælafthandel ophøre af ſig ſelv. Dog vedblev der altid ſenere hen at være en livlig Forbindelſe mellem Bergen og de nævnte to –Lande, ſom ſornemlig foregik med ſkotſke, for en Del ogſaa med engelſke og bergenſke Skibe. En ganſke beſynderlig Ud- førſelsartikel er de Baade, hvoraf der ikke gik ſaa ganſke faa til England eller Skotland (75 i 1757, hver beregnet til en Værdi af 3 Rdl.). Den ſamlede Udførſel – blev ved Midten af det attende Aarhundrede anſlaaet til en gjennemſnitlig Værdi af omtrent 2I,000 Rdl. om Aaret Af de Varer, ſom indførtes fra Gngland, maa fornemlig nævnes Stenkul (2,700 Tdr. i 1757) og Bladtobak (18,533 F i 1757). Dertil kom endnu en Mængde forſkjellige Artikler, ſom Fløjel og andre .Klædeſtoffe, Mesſingarbejde, Tobaks- piber, Lertøj, Smør, Oſt, Hvedemel o. ſ. v., af hvilke dog ingen repræſenterede nogen ſtørre Værdi. De engelſke Kjøbmænd, ſom handlede paa Bergen, havde i det ſyttende Aarhundrede faaet ſig overdraget nogle af den gamle Erkebiſkopsgaards Kjældere ude ved Nykirken. . Mere betydelig var Bergens Handel paa Frankrige, der paa den ene Side var en af de ſtørre Konſumenter af Fiſkevarer og paa den anden forſynede Byen med en Del af det Salt, ſom var nødvendigt til disſes Tilberedelſe. Ved Midten af det attende Aarhundrede anſloges Værdien af de Fiſkeriprodukter, ſom i ſaltet og tørret Tilſtand hvert Aar udførtes til Frankrige, til henimod 87,000 Rdl., hvortil endnu kom en Del Trælaſt (for hermed 6700 Rdl.). Af de i denne Handel ſysſelſatte Skibe var noget over Halvparten hjemmehørende i Bergen Værdien af det indførte Salt, Brændevin og franſke Vine anſloges ſamtidig til omtrent 37,00o Rdl. Efter Opgaver for Aarene 1671–1679 var der i denne Tid til Bergen indført omtrent 1 1o0 Læſter franſk Salt 1). Ogſaa Middelhavslandene vare et vigtigt Marked for den bergenſke Tørſiſk, Klipſiſk og Vaarſild. Ved Midten af det attende Aarhundrede anſloges Værdien af den aarlige Udførſel af disſe Varer til et gjennemſnitligt Beløb af omtrent 177,000 Rdl. “) J Rigsarkivet (Rentekammeret-Loealia).