Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/423

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


411 V med Undtagelſe af Bønderne, ſkulde yde Bidrag „til dette baade til Guds Ære og Negotien henſigtende Verk“, blev der aldrig noget af Lotteriet !). Før øvrigt var dette grønlandſke Lotteri ikke det eneſte, ſom i det attende Aarhundrede var paatoenkt i Bergen, da der allerede i 1704 var indgivet et For-ſiag om et ſaadant, fra ingen ringere Perſon end Biſkop Nils Smed. Denne var ved Jldebranden i 1702 bleven berøvet det meſte af ſin Eiendom tilligemed ſit „ringe Bibliothek, inden- og udenlands paa mange Steder ſamlet“, og anholdt derfor om at maatte faa oprette et Lotteri, hvis Qverfkud ſkulde for en Del tilfalde Stranges Fattighus, der ſavnede de Midler, ſom vare nødvendige til dets Gjenopførelſe efter Branden i 1702, men ogſaa for en Del anvendes til Oprettelſen af et Bi- bliothek „enten ved Kapitelet i Domkirken eller paa en anden be- kvem Sted“. Denne Plan kom dog aldrig til Udførelſe, og der maatte ad andre Veje ſkaffes Midler til Fattighuſets Gjenopførelſe, ligeſom Bergen heller ikke ved denne Lejlighed fik et offentligt Bi- bliothek2). “) I Rigsarkivet (Rentekammeret, Gejſtligheden, 8) findes en længere Fremſtilling af Jens Anderſen Nefdal, dat. Kjøbenhavn 6Decbr. 1724, under Titelen: „Olllerunderdanigſt og ſandfærdig Relation om det bergenſke grønlandſke Kompagnis forehavende Desfein paa Landet Grønland,“ inddelt i fire Afſnit (Poſter). I det førſte fremſtilles kortelig Øjemedet med Kompagniets Oprettelſe J det andet omtales den førſte tGxpedition, hvis heldige Udfald (til- trods for det Uheld, ſom havde rammet det førſt afſendke Hukkert paa Højden af .lkap Farvel) foranledigede Kompagniets Interesſenter til i1722 at gjøre nye Jndfkud og atter ſende to Skibe til Grønland. Da ſaa „Haabet““ (det Skib, hvormed Egede var rejſt over), efter at have overvintret deroppe, 18 Aug. 1722 kom tilbage til Bergen, blev der atter Tale om .lkompagniets Fortſættelſe Da imidlertid de ældre Jnteresſenter, ſom allerede havde betalt 13,867 Rdl., ikke nu kunde gjøre flere Udlæg, indgik Direktørerne med et Andragende om Privilegier, Lotteri m. m. og udruſtede derpaa i1723 en ny Expedition, ſom koſtede dem 14,164 Rdl. ſamt i 1724 en, der koſtede 14,446 Rdl. De befandt ſig imidlertid i en noget vanſkelig Stilling, da der ikke kom noget ind ved Latter-iet eller paa andre Maader. Den øvrige Del af denne Frem- ſtilling befkjcrftiger ſig med Spørgsmaalet om, hvorledes man paa den meſt henſigtsmcrsſige Maade kunde tilvejebringe de nødvendige Midler til at fortſætte Kompagniets Virkſomhed. – Smlgn. ogſaa Sagen og Fvfs, Bergens Beſkrivelſe, S. 185.–En af Lotteribøgerne findes i Rigsarkivet (Akershus’ Stiftsarkiv). 2) Forſkjellige Dokumenter i Rigsarkivet mellem de ved Frederik den Fjerdes