Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/422

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


410 opgav ſin liberale Handelspolitik og overlod det hele Finmarken i Hænderne paa tre kjøbenhavnſke Kjøbmænd. Uagtet disſe ille hellet ſynderlig længe beholdt ſit Monopol, vedblev dog i den følgende Tid den ſinmarkſke Handel udelukkende at drives fra Kjøbenhavn, dels af det islandſke Kompagni (1746– l759), dels for offentlig Regning (1740–1746 og 1759–1789), indtil den endelig fra 1789 blev fuldſtændig frigiven I meget nær Forbindelſe med den ſin- markſke Handel ſtode ogſaa de rige Laxeſiſkerier i Alten og Tanen, ſom i det ſyttende og attende Aarhundrede vare meget bekjendte, og i Regelen vare bortforpagtede af Regjeringen, deriblandt ogſaa til Bergenſere Da i det attende Aarhundrede den grønlandſke Handel atter blev gjenoptagen, blev Bergen ogſaa Stapelſtad for denne !). Efterat Hans Egede havde indgivet en Foreſtilling i Anledning af denne Handel, blev det ved Reſkript af 17 November 1719 paa- lagt Bergens Stiftamtmand at indhente Betænkninger fra Bergens Kjøbmænd, om de antoge, at den vilde kunne drives fra deres By med Fordel. Da Egede, ſom da boede i Bergen, efterat han af Interesſe for Gru-nlændernes Omvendelſe havde opgivet ſit ſtore Kald i Vaagen, med megen Iver arbejdede for Sagen, lykkedes det ogſaa i 1721 at iſtandbringe et grønlandſk Kompagni med en Kapitel af S–10,000 Rdl., for hvilket der ſenere hen under 5 Februar 1723 blev udfærdiget en Oktroj paa 25 Aar Dette bergenſk-grønlandſke Kompagni blev dog ikke gammelt. Allerede i 1727 blev ſaaledes Handelen paa Grønland dreven fra Bergen for kongelig Negning, ligeſom ogſaa i 1728. I 1729 blev den der- imod henlagt til .ſkjøbenhavn, ſom ſiden beſtandig vedblev at være denne Handels Stapelſtad. For at ſkaffe Kompagniet de fornødne Midler, var det i 1723 bleven beſtemt, at der ſkulde oprettes et Lotteri, ſom ſkulde beſtaa af 1o0,o0o Lodder, hvert til 1 Ndl., og hvoraf 219 ſkulde bringe Gevinſter. Stiftamtmænd og Amtmænd bleve et Slags Kommisſionærer, der ſkulde ſamle Jnteresſenter i Lotteriet. Imidlertid kom ikke Sagen derved i Gang, og uagtet det i 1725 endog blev befalet, at alle Indbyggere i begge Riger, -j “) Allerede i 1673 eller 1674 havde Iprgen Tor-mehlen udruſtet et Skik-, der førtes af en Hollænder, for at gaa til Grpnland, hvilket bi a. medførte Træhuſe, hvori Mandſkabet kunde overvintre. Skibet blev imidlertid af en Kaper indbragt til Dilnkirchen, hvor Skipperen dede. H. Ggede, Det gamle Grønlands nye Perluſtration (Kbhvn- 1741) S 18, og Grpnlands hiſtoriſke Mindesmærker, Ill- 726 flg. –