Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/418

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


406 tionerede kontorfke blev ſnart kvit, og de allierede drage med til Throtzdhjem“. Derefter fortælles med megen Naivitet: „Thi om- ſkjønt Throndhjem ikke ligger for Handelen og de fremmede ſaa vel gelegen ſom Bergen, ſaa lokker de Vare, ſom de umulig i Gu- ropa kunde ombære og ingen andenſteds ſaaledes kan have, dem og andre fremmede vel hid.“ Imidlertid ledede disſe Beſtræbelſer ikke til noget, og uagtet det ved et kongeligt Reſkript af 14 April 1665 blev paalagt Statskollegiet at afgive en Erklæring over Thrønd- ernes Andragende, blev alt fremdeles ved det gamle, og Bergen var ligeſom før den egentlige Stapelplads for den nordlandſke Handel !). For Nordlands Vedkommende vilde en Overflytning af Bergens Rettigheder til Throndhjem neppe have havt nogen gavn- lige Følgen Saaledes ſom Forholdene nu en Gang vare ordnede, var det en naturlig Ting, at Bergenſerne kun ugjerne ſaa enhver Be- ſtræbelſe, der ſigtede til at undergrave deres Handelsvælde ved i Nordland at oprette en .5kjøbſtad, der ſelv kunde overtage Diſtriktets Handel Forſlag herom var allerede indgivet i 1715, og denne Tanke fandt ſenere talentfulde Talsmænd. Da den omtrent ſam- tidig med, at der ogſaa var Tale om Kjøbſtadsanlæg i Finmarken, tilſidſt efter megen Forhaling blev realiſeret i 1794, var dette ogſaa kun under ſtærk Modſtand fra Bergens Side, og denne havde ialfald den Følge, at den nye Kjøbftad, Tromsøs, Diſtrikt indſkrænkedes til det nuværende Tromsø Amt Dermed gik det indtil 1813, da Oprettelſen af en .Kjøbſtad paa Bodø eller Hund- holmen for den ſydlige Del af Nordland blev beſtemt. Ingen af disſe Stæder blev dog nogen farlig .Konkurent for Bergen, ligeſaa- lidt ſom den i 1742 paa Nordmøre oprettede Kjøbſtad paa Lille- foſen, der fik Navn af –Kriſtianſund, og ſom allerede faa Aar efter beſøgtes af uprtvilegerede Kjøbmænd fra Bremen. Mange Grunde, ikke mindſt den ved Gjældsforholdene frembragte Af- hængighed, bandt fremdeles den nordlandſke Handel til Bergen, og det lod ſig ikke ſaa let gjøre at lede denne ind paa andre Veje end den, ſom den havde fulgt i Aarhundreder Netop gjennem Konkurranſen traadte ogſaa Bergens ſtore Fordele ſom Central- punkt for Norges Fiſtehandel mere klart frem og ſikrede Stadens driſtige og foretagſomme Borgere det Overtag, ſom de frem- deles have. s) Sagens Akter i Rigsarkivet Smlgn. Nefir B Decbr. 1664.