Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/414

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


4o2 – Spor af denne Indflydelſe!). Det var derhos et mærkeligt Minde fra ſvundne Tider, og ſkjønt det forlængſt havde tabt ſin gamle Betydning, bevarede det dog lige til det ſidſte ſin gamle Ordning og holdt ſig ſom en ſæregen Koloni midt inde i det norſke Sam- fund. Intet andet hanſeatiſk Kontor har heller bevaret ſin Organi- ſation med en ſaadan Sejghed, ſom det bergenſke, og gjennem ſaa lang Tid For at ſkaffe de norſke Stueejere en Organiſation, der kunde ſvare til den, de tydſke havde havt, blev deri 1754 af Kongen givet en Anordning og Artiklerfor de Kontorſke i Bergen, ſom i ſine ſtore Træk var en Fornyelſe af den ovenfor omtalte, der i 1672 var udfærdiget af Hanſeſtædernes Senater. Derved or- ganiſeredes en norſk Beſtyrelſe ved Siden af den tydſke Sekretæt, i et Forſtanderſkab af ſire paa Livstid valgte Mænd, af hvilke en ſkulde vælges til Olderntand. Sekretæren, der fornemlig ſkulde føre Tilſyn med Bryggens Brandvæſen, forudſattes kun at fkulle ved- blive, ſaalænge Hanſeſtæderne beholdt ſine gjenværende Stuer, idet hans Forretninger ſenere ſkulde overtages af Oldermanden og For- ſtanderne. Anordningen var meget konſervativ og bevarede ſaa- ledes den gamle Beſtemmelſe om, at Kontorets Statuter ſkulde op- læſes for alle Gaardens Folk, naar de ved Mot-tenstid flyttedeindi Skjøtningsftuen for der at føre Vinterhusholdningen, og ſenere hen et Stykke af dem hver Lørdags Aften, naar Folkene vare ſamlede efter Aftensmaaltid. Den indeholdt tillige flere Beſtem- melſer, der ſigtede til at forebygge Fare for Ildsvaade ved ufor- ſigtig Omgang med Lys og Ild. For Nordlands Vedkommende fremkaldte den Overgans, ſom fandt ſin Afſlutning i 1764, ingen ſynderlig Forandring, idet Stuerne fremdeles beholdt den Nordlandsgjæld, ſom havde fulgt dem iKon- torets Dage og.i Tiderne-s Løb var bleven deres uadſkillelige Paa- hæng“). Som en Følge deraf fandt de nordlandſke Værejere og !) L. C. M. Aubert, Kontraktspantets hiſtoriſke Udvikling, S. 72 flg. – I Bergerfarernes- Arkiv i Lübeck findes den kontot-ſte Handelsrets Protokol for 1741–1753 og Kontorets Panteprotokol for 1703–1760. De ældre ere maaſke brændte i 1702, men kunne dog ogſaa være bevarede. – Ved Viſttationen i1604 faſtſattes nærmere Grænſerne for Kontorets Jurisdiktion (Dokumenter iBremens Stats- arkiv.) Smlgn. Norſke Samlinger, I, 257 flg. - ’) En Opgave over „Bremergjælden“, den Gfæld, ſom Kføbmændene paa Be-yggen ſkyldte ſine Princtpaler iBremen, fra 1615 viſer, at der da af „ny Gjæld“ var over 89,000 Daler og 300,000 Laget Fiſk og aſ„gannnel