Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/409

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


397 Raad og beſtemtes gjennem de af disſe udſtedte Vedtægter. Saa- ledes var der paa Hanſedagen iLübeck 1572 givet- 95 Artikler, der tilſammen dannede Kontorets Statuter!) og uforandret bleve gjældende indtil nogle Aar efter det gamle Hanſeforbunds Op- løsning, da,der i 1634 blev givet nye ſaadanne Bedtægter. Disſe ſtode ved Magt indtil 1672, da de tre Stæders Raad paa ſamtlige Bergerfareres Anmodning under 22 Maj lod udgaa en „re11ovirte und verbeſſerte Ordnung des Hänſiſchen Conthor8 zu Bergen in Norwegen“. Kontorets Beſtyrelſe ſkulde efter denne ledes af to paa fem Aar valgte Oldermænd, af hvilke den ene ſkiftevis hvert Aar ſkulde føre Forſædet, og ved hvis Side der ſkulde ſtaa et Raad af fire Achtzehner og en Sekretær. Bergerfarerne betragtedes fremdeles ſom Kontorets nærmeſte Foreſatte og havde derfor Ret til, naar de anſaa det for nødvendigt, at ſende en eller flere af ſin Midte til Bergen „der eonthori8eher Regierung auf eine Zeitlang beyzuwohnen“. Kontorets „Schoß“ ſkulde .ikke være ſtørre, end man omtrentlig kunde beregne Udgifternes Beløb. For øvrigt indeholdt disſe Statuter mange Beſtemmelſer om Forholdet mellem Kj.ebmændene og deres Underordnede, der bl. a. vare for- anledigede ved den kgl. Forordning af S November 1671, der fuld- ſtændig afſkaffede de tidligere ved Kontoret brugelige Spil, ſom dog nu allerede tildels vare gaaede af Brug i Løbet af det 17de Aarhundred’e, og ſom da allerede længe havde været lidet anſeede. I 1664 var der ſaaledes endog indkommet en Anſøgning fra Kontoret til Lübeck om deres fuldſtændige Ophævelſe2). J nær Forbindelſe hermed ſtaar ogſaa et Forbud mod Slædefarter om Vinteren og Baadfarter og Rideture om Sommeren, mod at holde Heſte, ſpille Komedier, gjøre Gjæſtebud o. ſ. v. Derved foraarſagedes nemlig ſtore Udgifter, og Øjemedet med disſe nye Vedtægter var netop, ſom der udtrykkelig ſiges, at forebygge Overdrivelſer i denne Hen- ſeende og –alt, ſom kunde fremkalde Kontorets Ruin. Bedtægterne af 1672 udkom i Trykken, ſaavel i et Udtog ſom i en fuldſtændig Udgave in t’o1io, begge trykte i Lübeck. Denne ſidſte var derhos forſynet med flere Bilag, bl. a. med følgende Formular: “) Smlgn. N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, 1Il, 77 med de der paaberaabte Forfattere. 2) Findes i Lübecks Statsarkiv. Smſtds. ogſaa en ganſke interesſant Klage fra det 16de Aarh., hvori en ved Kontoret optagen Mand be- klager ſig over den voldſomme Medfart, han havde lidt ved Spillene. I Bergerfarernes Arkiv paa Handelskammeret i Lübeck findes ogſaa en Beſkrivelſe over Spillene fra Midten af det 17de Aarhundrede