Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/400

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


388 genhus var der allerede i 1641 paa den gamle Tøluholme opført en liden Stjerneſkanſe, ſom efter Kongen ſik Navn af Kriſtians- holm; dette Verk har dog aldrig havt nogen militær Betydning og i Regelen ikke været monteret, undtagen 1801–-2, da det blev be- ſtykket, med Kanoner fra nogle hollandſke Orlogsſkibe. I Forbin- delſe hermed kunne endnu omtales de Forſkansninger, ſom til at fnldende Bergens Fæſtningsſyſtem i det nittende Aarhundrede bleve anlagte paa flere Punkter udenom Bergenhus og Frederiksberg, ved Hegrenes paa Øſtſiden og ved Dokken og Laxevaag paa Veſtſiden af Fjorden. De ſmaa Bydele eller Forſtceder, ſom i det ſyttende, maaſke endog tildels i det ſextende Aarhundrede vare opſtaaede nordenfor Bergenhus, Skuteviken og Sandviken, bleve ligeſaa lidt ſom Fæſtningen berørte af Branden i 1702. Sandviken havde oprind- elig været et af de Steder, hvor Byens Møllere havde ſine Kværne (S. 149), indtil disſe for det meſte vare flyttede til Møllendal. Grunden til at ſaavel Stedet ſom den derſorbi flydende Elv (oprindelig Gu11nhjlilarü, ſenere Duedalselv) forandrede ſit Navn, er ikke bekjendt. Lige fra Middelalderen af har dels Sverresborg og dels det egentlige Bergenhus gjort Tjeneſte ſom Fængſel; men navnlig fra det ſyttende Aarhundrede af ſynes Fæſtningen at have havt ſtadigt Belæg af Strafarbejdsfanger, ſom der vare beſkjæftigede med at udføre de forſkjellige Arbejder, ſom kunde forefalde. I det attende Aarhundrede gik dette over til et formeligt „Slaveri“ i den Be- tydning, hvori man nu tager dette Ord. Efter 1702 var Bergen i en Række af„Aar forſkaanet for ſtørre Ildebrande, ligetil i 1751 en Del af den indre By aſbrændte, nemlig Strøget mellem Torvet og Raadhuſet. Fem Aar ſenere blev Staden imidlertid rammer af en meget betydelig Ulykke, idet 23 Iuli 1756 hele Strandſiden fra Torvet til Nordnes blev lagt i Aſke. Ilden udbrød Kl. 11 om Aftenen hos en Bager, ſom for Fremtiden, uagtet han var aldeles uſkyldig i Ulykken og ſelv led under denne, maatte bære det ominøſe Navn „Brandbag- eren“. Folk havde paa den Tid allerede lagt ſig, og Ilden ud- bredte ſig ſtrax i Begyndelſen med en rivende Hurtighed, da der ikke var tilſtrækkelig Hjælp tilſtede til at dæmpe den. Stiftamts- ſkriver Klow og Kone vaagnede førſt, da Ilden kun var et Hus fra deres, og maatte flygte i ſit Nattøj; ved et mærkeligt Tilfælde undgik deres Hus dog Ødelæggelſen og blev reddet med den der opbevarede Kasſe. Hele den følgende Dag, ſom var en Lørdag, vedblev det at brænde. Fra Torvet og til den yderſte Del af