Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1V Topografi. Uden et ſaadant Kjendſkab havde det været mig en Umulighed at indlade mig paa dette Arbejde, og jeg har ſelv nu ofte følt Savnet aſ, at jeg ikke var endnu bedre lokaliſeret. Dog vil jeg haabe, at denne Mangel ikke er bleven altfor ſølelig for det Pnblikum, for hvilket Bogen nærmeſt er beſtemt, nemlig Bergens egne Indbyggere De Kilder, der have været benyttede, have for en ſtørre Del været trykte, for den ældre Tids Vedkommende ſornemlig Kongeſagaerne og Diplomatarium Norvegicum (1–IK, 1), og ſenere hen Norſke Magaſin, Norſke Samlinger, Samlinger til det norſke Folks Sprog og Hiſtorie, Sagen og Foſs, Bergens Beſkrivelſe o ſ. v, der frembyde et righoldigt Stoſ. De utrykte Kilder, der ere benyttede, findes ſornemlig iRigsarkivet og ere paa ſine Steder anførte iNoterne. Derimod har jeg ikke kunnet benytte de bergenſke Arkiver paa Stads- porten, hvilket ganſke viſt maa indrømmes at være en Mangel. Dog er denne neppe ſaa væſentlig, ſom det ſkulde ſynes, da de Oplysninger, ſom kunne hentes derſra, formodentlig for en ſtørre Del angaa ſaa ſpecielle Forhold, at de ikke kunde medtages i et Verk med den for dette givne Begrænsning i Planen, og viſtnok i det hele mere egne ſig for perſonalhiſtoriſke og lignende Underſøgelſer end for en ſamlet Overſigt over Bergens hiſtoriſke Udvikling. Hvad dertil var nødvendigt, kunde jeg iRegelen gjøre ſikker Regning paa at ſinde i Rigsarkivet Medens ſidſte Hefte (Ark 21 flg.) var under Trykning, havde jeg ogſaa Anled- ning til paa en Rejſe i Nordtydſkland at opholde mig i nogen Tid i Bremen og Lübeck for i de derværende Statsarkiver at anſtille Under- ſøgelſer til det hanſeatiſke Kontors Hiſtorie, navnlig i dettes ſidſte Dage. Jeg var derved ſaa heldig at finde den bedſte Vejledning hos DHrr. Senator 1)r. Smitt og Statsarkivar l)r. von Bippen i Bremen ſamt Statsarkivar l)r. Wehrmann og Handelskammerets Sekretær l)t. Fr anet i Litbeck, ved hvis forekommende Biſtand det paa begge Steder lykkedes mig at udrette overmaade meget tiltrods for den knappe Tid, der ſtod til min Raadighed. Efter min Hjemkomſt i Slut- ningen af Oktober var der endnu Tid til at bearbejde det væſentligſte af det ſaaledes indvundne nye Stof og lade det komme Bogen til Gode (S. 393–401). J Tillægget vil ogſaa findes enkelte nye Oplysninger om Beliggenheden af nogle gamle Gaarde i Bergen, ſom fremkom ved ſamme Lejlighed. Læſeren vil ſnart bemærke en vis Forſkjel iPlanen mellem de førſte og de ſenere Aſſnit, ſom dog med Nødvendighed er begrundet iKildernes uensartede Beſkaſfenhed. Saalænge Fremſtillingen beſkjæftiger ſig med Middelalderens Forhold, er den anlagt paa at give et Billede, der er dannet ved at ſamle alle Detaljer i den ſtørſt mulige Fuldſtændighed,