Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/364

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


s52 Udliggerne have ſaaledes her fremdeles kunnet opholde ſig enten det hele Aar rundt eller ialfald i en ſtørre Del deraf. Ligeledes var Recesſens Bud at forſtaa ſaaledes, at.den deri givne Tilladelſe for Udliggerne ikke gjaldt udenfor de Diſtrikter, der vare henlagte til den By, i hvilken de havde Borgerſkab Imidlertid har dette Bud neppe været iſtand til at ſtanſe den Traſik, ſom en Gang havde udviklet ſig, og navnlig formaaede det viſtnok ikke at tvinge Bergens Borgere til at holde ſig hjemme i den nu faſtſatte Tid. I den følgende Tid omtales der ialfald ſtadig Udliggere, ſaavel fra Bergen, ſom fra Throndhjem, der havde ſine faſte Stationer i de ſaakaldte Kræmmerlejer, hvis Beſiddere efter al Sandſynlighed ere at betragte ſom Forløbere for vor Tids Landhandlere og Værejere. Ogſaa Handelen paa Finmarken var for en væſentlig Del i Bergens Hænder og dreves tildels paa ſamme Maade ſom Nord- landshandelen, idet den var tilſtaaet Bergen og ThrondhjemiFæl1es- ſkab. Dog er det ikke altid klart, hvorledes dette ſkulde forſtaaes, idet den Uklarhed, ſom i det hele ſvæver over det ſextende Aar- hundredes Handelsforhold, netop her er meget ſtor. Efter en Be- ſtemmelſe, ſom blev given i 1562, var ſaaledes al Sejlads paa Finmarken forbuden, medmindre man gik indom Bergen med ſine Varer, paa ſamme Maade, ſom det var beſtemt med Henſyn til den nordlandſke Handel.!) J 1568 klagede Finmarkens Indbyg- gere over den Maade, hvorpaa Bergenſerne behandlede dem, hvilket foranledigede Udfærdigelſen af et Kongebrev af 9 Februar 1569,2) der bragte de i Odenſe givne Beſtemmelſer i Erindring ogſaa for Finmarkens Vedkommende Et af Klagepunkterne var, at Borgerne med ſine ſtore Mersſkibe fortrængte dem fra Handelen, medens et andet gjaldt den Maade, hvorpaa de bleve tvungne til at leje Hus af Borgerne, naar de kom til Bergen. Herom blev der dog ikke givet nogen Beſtemmelſe, og ſelv om dette var ſkeet, havde det viſt- nok været meget vanſkeligt at hemme den Skik, ſom lidt efter lidt udviklede ſig, at Indbyggerne i Nordland og Finmarken bleve al- deles gjældbundne af de Kjøbmænd i Bergen, med hvem de ſtode i Forbindelſe, og næſten betragtedes ſom tilhørende disſe og deres Gaarde Af en Anordning, der ſkal være udfærdiget i 1572, ſynes det, ſom om Indbyggerne i Finmarken paa den Tid have havt ſine beſtemte Handelsforbindelſer i Bergen og været knyttede til ſine I -–j-..j-;–-j- “) Samlinger til det norſke Folks Sprog og Hiſtorie, llI, 275 flg. “) Norſke Rigsregiſtranter, I, 612 flg.