Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/356

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


344 følger udførlige Oplysninger om alt, hvad han vidſte kunde være til nogen Nytte for Rigets Interesſer med Henſyn til Forholdet til de tydſke Kjøbmænd. At der ikke var Tale om noget Syſtemſk-ifte, viſte ſig ogſaa ved den ſamme Sommer i Odenſe afholdte Herredag, hvor Kongen og det danſke Rigsraad forhandlede med Udſendinge fra de vendiſke Stæder, og hvor under 25de Juli 1560 den ſaa- kaldte Odenſe Reces afſluttedes, et af de for Bergen vigtigſte hiſtoriſke Aktſtykker.!) Ved denne, der ſiden betragtedes ſom Rette- ſnor for Forholdet mellem Kontoret og de norſke Borgere, hævdede-s med megen Beſtemthed Bergenſernes Ret til Nordland-shandelen, ligeſom ogſaa Kontoret blev erklæret for at være undergivet Kong- ens Højhedsret.2) Tillige indeholdt den mange andre Beſtem- rnelſer, bl. a. om de fremmede, ikke kontorſke Kjøbmænd. Omtrent ſamtidig med Recesſens Afſlutning blev der ogſaa i Bergen af den nye Lehnsherre udkjæmpet en ny Tviſt med Tydſk- erne. En Del af de fremmede Kjøbmænd havde nemlig i Henhold til, hvad de ellers havde tiltaget ſig, negtet at betale den norſke Krone Leding og Grundleje af de Huſe, ſom de ejede paa andres eller Kronens Grund, hvilket under 23dc Juli 1560 – altſaa endnu, medens Kongen opholdt ſig ved Herredagen i Odenſe – fremkaldte et Kongebrev om, at Erik Roſenkrans nærmere ſkulde underſøge Sagen.3) l Samtidig havde de ogſaa i Dreggen opſat en Del Sø- boder og Røgehuſe, der laa ſaa nær ind under Slottet, at de regnedes for at være dette til „Trængſel og Forfang“, hvorfor man ønſkede at faa dem fjærnet og foranledigede Udfærdigelſen af en lignende Befaling til Lehnsherren.4) Da derefter denne ſtred til at udføre, hvad der var ham paalagt, mødte han imidlertid en ſtærk Modſtand fra Kontorets Side, men uden at det nyttede. Ikke en Gang den Biſtand, ſom Raadet i Lübeck forſøgte at yde, var her til nogen Hjælp, uden forſaavidt ſom dettes Mellemkomſt i Forening

j-
–jo

!) Originalen findes i det danſke Gehejmearkiv (Hanſeſtæderne No. 91), medens deri Rigsarkivet kun findes et Par Afſkrifter, af hvilke den ene i 1876 er beſørget af Hr. Translatør A. Larſen i’Kjøbenhavn. Re- cesſen findes kun trykt fuldſtændig i et eneſte Værk, nemlig Hat-qvarc1i de„ju1“o co1nIr1e1–c-jj, k. I). 249 s8qv.; et Uddrag meddeles af Sagen og Foſs, Bergens Beſkrivelſe, S. 146 flg. 2) „Dergleichen ſoll der deutſche Kaufmann Kön. Maytt. Hoheit, Gericht, Gebot und Verbot in Sachen, ſo nicht in das Contor gehörig, und wie- der ihre Privilegien ſein, unterworfen und gehorſam ſein.“ s) Norſke Rigsregiſtranter, l, S. 296 flg. “) Norſke Rigsregiſtranter, I, S. 293,