Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/343

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


331 2, Kap. 1–9) meddelt mere udførlige Oplysninger om Skolen, der give et ganſke fuldſtændigt Overblik over dens Indretning 1) Undervisningstiden, der baade begyndte og endte med Afſyng- elſen af en Salme i Domkirken, varede i det 16de Aarhundrede fra Kl. 5 om Morgenen til Kl. 5 om Eftermiddagen, kun fraregnet et Par Timers Afbrydelſe ind imellem. Senere hen tog den førſt ſin Begyndelſe Kl. 7 om Morgenen; i den mørkeſte Del af –Vinteren ſluttede den meget tidlig, dels af Henſyn til den lange Afſtand, hvori flere Diſciple boede fra Skolen, endog helt ude ved Nykirken, dels fordi enkelte „paa Grund af Fattigdom ikke havde Raad at forſkaffe ſig Lys og Lygte, hvorover det faldt dennem ſaare beſvær- ligt at komme hjem til deres Forældres Huſe, beſynderlig, naar det med ondt Bejrligt i de mørke Tider ſtormede, regnede og haglede, tilmed og formedelſt adſkillige Uſkikkeligheder, ſom begikkes af Di- ſciplene under den Læsning ved Lys, ſamt og, naar de udi Mørke ſkulde gaa af Skolen.“ Ferier havde den Tids Skoleelever ikke, uden forſaavidt de i Hundedagene vare fri om Eftermiddagen, lige- ſom om Eftermiddagen forud for de tre ſtore Feſter, „dog at de For-middag udi mathematiſke Scientier underviſes og for Højtiderne ſjunge over til Feſterne.“ Skolens Indretning var i det ſyttende Aarhundrede i de ſtørre Træk indrettet efter den i 1604 udſtedte Skolereformats, hvis Beſtemmelſer – med de nødvendige For- andringer – atter i 1607 bleve gjentagne i den norſke Kirke- ordinants, ſamt efter de for alle Skoler iNorge, ſom i Danmark gjældende lege8 eller ob8ervo.tione8 8ehoIasticoe, dog med de For- andringer, ſom nødvendiggjordes derved, at Bergens Skole inde- holdt et Par Klasſer mindre end Kjøbenhavns, der betragtedes ſom begge Rigers Normalſkole. Disſe Skolelove, der vare affattede paa Latin, bleve en eller to Gange om Aaret af Rektor oplæſte for ſamtlige Elever, „endog paa Danſke for de ſmaa Diſciples Skyld, ſom endnu ikke forſtaa Latin.“ Den Undervisning, der bødes i Bergens, ſom i de øvrige norſke og danſke Skoler, var beregnet paa at føre Eleverne lige fra den førſte Begyndelſe paa Skolebanen, indtil de vare færdige til at gaa til Univerſitetet, men var dog væſentlig af et klasſiſk-theologiſk Jndhold, idet man ikke tænkte ſig noget andet Maal end Forbered- elſe til en pædagogiſk eller theologiſk Livsbane. For at opmuntre Folk til at vælge denne Bej, blev der i 1575 tillagt Skolen en 2) Allerede i det ſextende Aarhundrede omtales der en Pigeſkole i Bergen. N. Ricolayſen, Norſke Magaſin, I, 417.