Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/342

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


330 ſaadan Impuls nok kunde tænkes udgaaet, og rimeligvis har da Abſalon Pedersſøn traadt i den Mands Fodſpor, for hvem han nærede en ſaa ſtor Beneration. Bergens Latinſkole var paa hin Tid – ved Siden af Stiftets Domkapitel – den eneſte Inſtitution i Staden, ſom varetog de aandelige Interesſer Ved Reformationen maa den med Apoſtelkirkens Kollegium forbundne Skole være bleven aldeles nedlagt; men ſamtidig miſtede ogſaa Domkapitlets Skole det Lokale, ſom den tidligere havde havt, da Holmen blev overladt til Slottets Verker. Noget af det førſte, ſom Gjeble Pedersſøn, der ſelv en Gang havde været Skolemeſter- 8chola8tieu8 –maatte foretage’efter ſin Tiltrædelſe, ſom vier Superintendent, blev derfor at ſkaffe Skolen, ſom formodentlig var ſtandſet aldeles under den almindelige Forvirring, der ledſagede Reformationen, et nyt Lokale, hvortil han valgte Plads iNærheden af den nye Domkirke og Biſpe- gaard, hvor den ſenere er bleven liggende omtrent paa det ſamme Sted, endſkjønt.den har ſkiftet Bygning Ligeledes anſatte han en ny Skolemeſter eller Rektor. Bergens Skole havde en ikke liden Søgning, idet den paa lange Strækninger var den eneſte Dannelſes-Indretning Mellem dens Elever fandtes ogſaa hyppig unge Menneſker fra de forhenværende norſke Beſiddelſer i Veſt for Nordſøen, ſom tiltrods for den politiſke Adſkillelſe havde vedblevet at ſtaa i Forbindelſe med Moderlandet. Saaledes forekommer der ikke ſjelden Hjeltlændinger i Bergen.!) I Gjeble Pedersſøns Tid blev næſten den hele Undervisning udelukkende beſørget af Skolemeſteren; men allerede under hans Eftermand, 1)t. Iens Skjelderup, blev Perſonalet udvidet førſt med en Lokat eller Hører og ſenere med to lignende, hvortil ſenere endnu kom en Konrektor fra 1633 og en fjerde Lokat fra 1639. Mod Slutningen af det ſyttende Aarhundrede blev der ogſaa ved Skolen anſat en Kantor. Derhos havde der allerede fra Gjeble Pedersſøns Tid været en Læſemeſter, der underviſte Skoleungdommen i den hellige Skrift. Hvad der fra denne ældre Tid vides om Skolens Lærere, om dens Forhold o. ſ. v., ſkyldes fornemlig de ikke faa Notitſer, ſom derom forefindes i Abſalon Pedersſøns Kapitelsbog Senere har Edvard Edvardsſøn i ſin „Bergens Beſkrivelſe“ (Part 2, Bog !) Naar en Mand faar Hjælp af Bergens Kapitel til ſine Studeringer og ſaa rejſer til St. Andrews, er det rimeligt, at det har været en Hjelt- lænding. N. Nieolayſen, Norſke Magaſin, I, S. 214. Sntſtds. S. 293 nævnes en danſkfødt „Pebling“ i Betgen.