Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/337

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


325 „ Blandingsbefolkning. Den tydſke Beſætning paa Kontoret indlod ſig viſtnok førſt ſenti ægteſkabelige Forbindelſer med de indfødte; men disſe opblandedes dog ſtadig med de i Mængde indvandrende frem- mede Kjøbmænd, Danſke, Tydſkere, Hollændere, tildels ogſaa Eng- lændere og Skotter, ſom bleve boende i Byen, indgik Ægteſkab og efterlade ſig Børn, ſom helt gik op i den norſke Nationalitet, men ofte beholdt den Driftighed og Foretagſomhed, der havde udmærket den førſt indvandrede Generation Denne ſtadtge Raeeblanding, der foregik gjennem et Par Aarhundreder, var i forſtørret Maaleſtok en Gjentagelſe aſ, hvad der ſamtidig ſkede i andre norſke Byer, men med et noget andet Reſultat, forſaavidt de indvandrende Slægter i Bergen ſtødte ſammen med en Race, der i Livlighed ſtod langt over dem, der hørte hjemme i de øſtlige og nordlige Landsdele Bergens notſkfødte Befolkning har neppe hentet ſin væſentligſte Tilvæxt fra de Landſkaber, ſom nærmeſt omgave Byen, men “er ialfald ligeſaa meget kommet fra Sogn, Boſs, Hardanger og andre veſtenfjeldſke Indbygder, hvor Befolkningen er ganſke anderledes opvakt og livlig end i de ydre Kyſtegne. Som en Følge deraf fik ogſaa Byens blandede Befolkning en livligere Natur i Arv fra ſine norſke For- fædre, end det var Tilfældet paa Øſtlandet, og antog et fra det øſtlandſke vidt forſkjelligt Præg At følge denne Udvikling af den bergenſke Type i alle Detaljer, er en Umulighed; men man kan ſe den i de ſtore Træk, pege paa Aatſagerne og viſe Virkninger-ne af de ſæregne Forhold, ſom her gjorde ſig gjældende. Medens man i Bergen har den Mærkelighed, at det ftærkeſt fremherſkende af de udenlandſke Elementer, Tydſkerne paa Bryggen, i Indretntngen af ſine Boliger nøje fulgte de Skikke, ſom fra gam- mel Tid af havde været fulgte i Norge, og aldrig fravege disſe, blev ſaaledes Befolkningen i mange Henſeender “ſtærkt paavirket udenfra. I Sæder og Skikke var man derimod i Bergen ſandſyn- ligvis meget konſervativ og holdt ſig længe til, hvad der var ned- arvet fra Fædrene. Ogſaa her blev der ſaaledes ſtærke Modſæt- ninger mellem det indfødte og det ſremmede, ſom bidrog ſit til at give Livet en ſtørre Afvexling –Paavirkningen udenſra formaaede ikke at fjærne det gamle norſke Præ9, ſom laa over Byen, og om Bergen nu har mangt og meget, ſom ſtaaende minder om det ſex- tende eller ſyttende Aarhundrede, maatte den ligeledes paa hin Tid frembyde en Overflod af Træk, der bragte længſt forſvundne Tider frem for C–rindringen. Under forſkjellige Former har Byen forſaa- vidt været den ſamme og bevaret ſig uforandret gjennem Aar- hundreder. Her var ingen voldſomme Qvergange, ſom ſkilte mellem .p