Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/334

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


32L til det, ſom i den nyere Tid har gaaet under Navn af „Veſtre Skoſtræde“, medens den Gade, ſom nu fornemlig benævnes Sko- ſtrædet, da kaldtes Kongens Gad e. Disſe forſkjellige Gader fik i 1625 tillige med de andre Gader, ſom laa i det ſamme Strøg, en ſorſkjellig Brede, der vexlede mellem S og 12 Alen For Øvre- gadens Vedkommende blev endelig faſtſat, at den ſkulde være 10 Alen bred: den regnedes lige fra Domkirken til Buntlabro. Efter Branden i 1623 hengik der ikke mere end ſytten Aar, for- inden Strandſiden igjen rammedes af en lignende Odelæggelſe, idet den i 1640 atter lagdes i Aſke. Herom heder detiHofnagels Op- tegnelſer: „28 April blev der født et underligt Barn her i Byen i Dreggen; ligeledes ſkede der nord og ſyd i Byen baade af Fæ og Menneſker to underlige Fødſler, ſom vare ſkrækkelige og ſynder- lige, da Forfængelighed i Klæder da gik i Svang. Herpaa fulgte ſtrax den ſtore Straf og Brand, da den retfærdige Gud ikke kunde taale det længer, ſiden han ingen Forbedring ſaa. 5 Juli paa en Søndag Eftermiddag, da Prækenen var ude, Klokken 3, ſkede den ſtore ſkrækkelige Brand under ſkjønt Veir og klart Solſkin Den begyndte i-Ionas Guldſmeds Hus og opkom ved to uſkikkelige Gut- ters Piſtolſkydning, ſom de ogſaa tilforn ofte havde foretaget uden at blive ſtraſfet, hvorfor ſaa mange Mænd, Kvinder og Børn ſaa jammerlig maatte ſætte Livet til. De Tydſke tilbyde ſig at redde; men der var intet Redſkab, og de fleſte Borgere med ſine Koner vare udredne og borte fra Byen paa Lyſtfarter. Da der ſaaledes ingen Redning kunde ſke, hjalp de Tydſke hverandre endrægtig og fik reddet hele Kontoret ſamt begge ſine Kirker og Ovregaden. Hverken Oldermanden, Ehrhart Tomke, Secretarius, Achtejnerne, Hnsbønderne, Geſellerne eller Drengene ſvarede ſig ligeſaa lidt ſom tilforn med at redde. Ogſaa Borgerne udenfor Muren viſte ſtor Flid. En Borger, ved Navn Tønnes Arentſen, udlovede 500 Rigs- daler, hvis Almuen vilde redde, hvilket en Del deraf ogſaa gjorde, og ſaaledes blev der i Behold fra Muren af, oven og nedenfor Gaden. Derimod brændte Domkirken, Korskirken, Naadſtuen, Latin- ſkolen, Fattighuſet, Spitalen, St. Karens Fattighus og nogle hund- rede Huſe.“ Dagen efter Branden var der paa Nordnes et ſtort Opløb, idet Lagmanden, Peder Ravn, havde ladet falde nogle Ord om, at den tilbageſtaaende Del af Byen inden faa Dage ſkulde have lidt ſamme Skjæbne: dette fremkaldte et almindeligt Raſeri mellem dem, ſom hørte det, og Lagmanden blev under allehaande Mis- handlinger trukken indover Byen, indtil han tilſidſt blev bragt i Forvaring paa Bergenhus Da hans Sag ſenere blev foretagen,