Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/322

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


310 Mand, en paa 60 og en paa 138, der vare væbnede paa forſtjellig Maade, med Hagebøsſer, Spyd, Sværd, „Fyrrør“ og Hellebarder, og tildels havde Harniſker Garpernes Kontingent var med i den førſte Fennike.1) Senere udruſtede Byen et Krigsſkib, der var be- mandet med „fme, unge, føre Karle“, og førtes af den ene Borger- meſter, ligeſom ogſaa Garperne udruſtede et, der førtes af Iochi1n Kock, „boendes i Leppen paa hin nørderſte Stue“ og af Hans Schytt „i Finnegaard paa Søſtuen.“ Med disſe fore de Borgere og Garper, ſom ſkulde være med til Throndhjem Nogen faſt Organiſation ſynes denne ældſte Borgervæbning ikke at have havt; førſt i det ſyttende Aarhundrede, medens Knut Gyldenſtjerne var Lehnsherre paa Bergenhus, fik den en faadan, da der i 1626 blev anſat en „Stadshopmand“, hvem dette Hverv blev overdraget „af Slotsherren paa Kongens Vegne, ſaavelſom af Borgermeſtere og Raad paa Menighedens Vegne“, og under hvem der atter var anſat en Kaptejn, medens den, ſom førte Opſyn med Vagten, beholdt den ældre Titel, „Bagtmeſter.“ Borgerne vare da inddelte i „visſe Kompagnier“, hvoraf hvert igjen beſtod af tre „Korporalſtaber“.2) Af disſe blev der hver Nat paa fuldſtændig militær Vis holdt Vagt af et halvt Korporalſkab, femti Mand ſtærk J Krigstid ſkulde de ogſaa, naar Trommen rørtes, indfinde ſig paa de for hver Afdeling beſtemte Allarmpladſe. Ved den ſaakaldte „Ordinants“ af 1628, hvorved den norſke Hær fik ſin Indretning, blev der ogſaa truffet Beſtemmelſer for Kjøbſtcedernes Borgervæbning, og ved denne Lejlighed blev det paalagt Bergen at holde 6 Kom- pagnier, hvoraf Kontoret ſkulde ſtille de to, eller ligeſaa mange, ſom Throndhjem og Kriſtiania, medens ingen af de øvrige norſke Byer ſkulde holde mere end et enkelt. Senere hen blev dog An- tallet af Bergens Kompagnier forandret til fem, uden at det kan ſees, om dette var en Følge af, at den hele Borgervæbning var bleven for-mindſket, eller af, at Byen havde faaet et Kompagni mere og Kontoret et mindre. J 1646 var derimod Antallet forøget til otte Kompagnier, der hvert var inddelti 3 Korporalſkaber, hvoraf hvert ſkulde holde Vagt en Nat efter Tur.3) j-:–H–j-–j “) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, I, 250. 2) Efter det ovenfor (S. 307) omtalte Brev fra Knut Gyldenſtjerne vare Borgerne i 1626 inddelte i 5f „Faner“, hver paa 300 Mand, foruden Kontorets L Faner. V N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, ll, 300 flg., 313 flg. og 337 flg.