Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/321

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


309 alderen af. Fornemltg ſkulde de have Opſyn med Ild og Lys og allehaande „løſt Selſkab“, hvilke ſidſte de ſkulde „antaſte og føre til Byfogden, at han dennemfængsligen kan anholde, ſom Byloven for- melder.“ Heri indtraadte der i det ſyttende Aarhundrede en For- andring, idet Bagtholdet da overtoges af ſelve Borgerſkabet, af hvem der udvalgtes treti Mand ved en ſæregen, ſaakaldet Vagtſkriver, hvilke ſtode under Befaling af en Vagtmeſter. Efter enfor denne Vagti 1624 given Inftrux blev der da hver Nat paa beſtemte Steder udſat Skildvagter, til hvilke Bagtmefieren gik om med en Runde for at paaſe, at alt var i Orden. Denne Jnſtrux blev al- lerede i 1626 afløſt af en ny.1) Til Politiet maa endelig ogſaa henregnes Staaderfogderne, af hvilke der var flere i hvert Sogn, og hvis Hverv det var at bortjage fremmede Tiggere. Som Løn herfor fik de hver et Par Sko til de ſtore Højtider, hvorhos de frit kunde beholde, hvad de kunde tage fra ſaadanne Omſtrejfere. I Tilfælde af Ildebrand havde man efter Reformationen ikke ſynderlig forſkjellige Slukningsmidler fra dem, ſom man havde anvendt iMiddelalderen. Ved hver Almenning var der nogle „Læderbetter, Øxer, Stamper og anden Redſkab“, ligeſom formodent- lig hver Gaard havde nogle lignende. Foruden Bagtmandſkabet var der i 1596 paatænkt Oprettelſen af et ſæreget Brandkorps, ſom ſkulde underholdes afHaandverkslaugene, men det kan dog være tvivlſomt, om dette da er kommet i Stand2). Ligeſom i Middelalderen paalaa der Borgerſkabet en perſonlig Bærnepligt, der nu ogſaa var udſtrakt til Medlemmerne af det tydſke Kontor. Dette var Oprindelſen til den ſenere Borger- væbning. Ved Siden deraf mindedes ogſaa Borger-ſkabet om ſin gamle Ledingspligt ved de Opfordringen ſom det ikke ſjelden mod- tog i det ſextende Aarhundrede til at ſtille Orlogsſkibe til Kronens Naadighed, for-nemlig for at anvendes mod Sørøverne. Den førſte Gang, der efter Reformationen ſ’tilledes Krav til Bergens Borger- ſkab om at yde perſonlig Krigstjeneſte, var i 1564, da Thrønde- lagen var beſat af de Svenſke og der fra Bergen udgik et Tog for at gjenerobre denne Landsdel. I den Anledning blev der 18de Marts holdt en Mønftring paa Marken ved Lungegaarden, hvorved Borgerne og Garperne vare fordelte i tre Fenniker, en paa 222 s

–:

“) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, 11, 255–258, 300 og 313. 2) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, 1I, 257. Smlgn. Langes Tids- ſkrift ſor Videnſkab og Literatur, lI, 172.