Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


301 blive vg indgaa paa de af ham fremſatte Vilkaar’ eller rejſe til Tydſkland. Halvdelen af dem gav da det Svar, at de vilde blive, medens de andre endnu vilde vove et ſidſte Forſøg paa at trodſe Lehnsherren, og derfor rømte ind paa Bryggen. Men de ſlap ikke ſaa let, ſom de havde troet, da Valkendorf ſtrax lod Oldermændene og de Achteinen kalde til en Sammenkomſt i Korskirken, til hvilken de ikke fandt det raadeligt at undlade at give Møde. Her maatte de da love, at de for Eftertiden ikke vilde holde nogen „Embeds- mand“ ved Bryggen, hvilket Haandverk det end kunde være, og dermed havde de for anden Gang opgivet ſine Landsmænd, Haand- verkernes Sag. Idet „Gmbedsmændene“ paa denne Maade ſaa ſig forladte og hverken kunde erholde Plads ved Bryggen eller i ſit gamle Kvarter,1) foretrak de at forlade Byen, naar de ikke kunde blive der paa de gamle Betingelſer. Da Valkendorf blev vidende om denne deres Beſlutning, ſtævnede han dem til Møde paa Raadſtuen, hvor de toge en, ſom det lod til, ganſke venſkabelig Afſked fra ham. De gik nemlig, ſom det heder, „frem alle og hver ſærdeles for ſig og finge Valkendorfs Haand og takkede hannem for alt godt og lovede udi Brev og Segl, at de ikke ſkulde tale og ſige andet paa højbemeldte Kongelig Majeſtæt eller paa hannem end det, ſom var tilbørligt, ærligt og godt, og denne Sag ſkulde være død og aſſalden udi alle Maader; hvo anderledes gjorde eller talede, ſkulde være en uærlig Karl; thi de ikke kunde ſkylde Valkendorf for nogen Uretlighed i nogen Maade. Hermed ere de faren herfra og til Tydſkland.“ Det var i alt 59 Haandverkere, der afſluttede dette Forlig, 24 Skomagere, 23 Skræddere, 3 Guldſmede, 1 Klipper, 6 Bagere og 2 Skindere (11te Februar 1559). De fik derved eftergivet ſin ganſke betydelige Gjæld til Halvardskirken og lovede derimod ikke mere at ville drive ſin Haandtering uden hans Samtykke. Formodentlig ere alle de Haandverkere, ſom deltoge i denne Overenskomſt, noget efter afrejſte fra Bergen for aldrig mere at vende tilbage til vort Land.’) “) At der paa Reformationstiden ogſaa boede Guldſtnede paa Stranden, forſkjellige fra dem paa Guldſtnedeftrædet, fremgaar af 1)ipl. Nor-v. Vl, No. 730. Disſe have da formodentlig været norfle, eller ialfald norſke Borgere 2) Idet paa foregaaende Side i Noten omtalte Brev anſlaaer Kriftofer Valk- endorf Haandverkernes Antal til „vel 250 Mand.“ Selve Overens- komſten er nu trvkt i 1)jp1. Nor-v. V, No. 1133.