Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/312

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


300 forinden derom maa have truffet med Valkendorf, og ſaaledes ikke vilde vide noget af, at Skomagerne for Fremtiden ſkulde høre under Kontoret. Tværtimod blev der den følgende Vinter udfærdiget en Skrivelſe fra Kongen til Valkendorf om, at det fra Skomagernes Side paaberaabte Priviligium af Kriſtian ll kun havde havt mid- lertidig Gyldighed, og at det ikke længer kunde tillægges nogen ſaadan, da det ikke –ſenere var bekræftet.!) Medens Sagen fremdeles henſtod uafgjort,’) benyttede Kriftofer Valkendorf det Overtag, han en Gang havde faaet, til at forfølge ſin Sejer videre, og rettede ſin Opmærkſomhed paa Skomagernes Beſiddelſe af Halvardskirken, ſom disſe, da den fra gammel Tid af havde havt ſin MenighedidetStrøg, hvori de boede (ſmlg. S. 160), efter Reformationen uden videre havde bemægtiget ſig. Da han foreſpurgte ſig om, hvilken .5jemmel de havde for at benytte denne Kirke, kunde de ikke opviſe nogen, hvorfor han lod dem tiltale og ved en Dom, der 6te Maj afſagdes af Lagmanden, de to Borger- meſtere, tre Raadmænd og 10 Lagrettesmænd, fik dem ftadømt Kirken, forat den i Stedet efter ſin gamle Beſiemmelſe ſkulde an- vendes ſom Sognekirke for Byens Indbyggere i Almindelighed. Derefter kom Turen til de tydſke Preſter ved Mai-iakirken og Mar- tejnskirken, ſom havde negtet at ville ſtaa under Superintendenten og rette ſig efter Kirkeordinantſen. Af dem ſvarede Sognepreſten ved Martejnskirken, „at Gud allermægtigſte var deres Superinten- dant og Bibelen var deres Ordinants.“ Da Kriſtofer Valkendorf ſtk dette Svar, ſagde han, at enten ſkulde de pakke ſig af Landet, eller ogſaa ſkulde de være Kongens Ordinants underdanige, ſom gode, lydige Prædikanter burde gjøre, og ikke være ſine egne Her-rer, da han antog, at ogſaa deniNorge gjældende Ordinants „var kriftelig uddragen og gjort af den hellige Skrift og gode, lærde, viſe Mænd.“ De faldt derefter ſnart tilføje og udſtedte endog en fkriflig Gr- klæring, hvori de forpligtede ſig til fremtidigen at følge Ordi- nantſen. Da ſaa Mikkelsdag kom, henvendte Kriſtofer Valkendorf ſig paa ny til „Embedsmændene“ og ſpurgte, hvad de vilde vælge, “) Norſke Rigsregiſtranter, I, S. 254 og Paus, Forordninger, 338. 2) Man har et interesſant Brev fra Kriſtofer Valkendorf til Mogens Gylden- ſtjerne af 29de April 1558, hvori han amnoder denne om at foreſtille .Kongen, at det her var umuligt at.være eftergivende, og bad om at faa Kammer op til Bergenhus. 1)jp1. Nat-v. l1, No. 1160.