Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


At ſkrive en Bergens Hiſtorie i de 800 Aar, ſom nu ere hengaaede ſiden Byens Aulæg, er i visſe Henſeender en lettere Opgave end at ſkrive om hvilkenſomhelſt anden norſk By, men frembyder ogſaa ſine ſtore Vanſkeligheder Den er let, forſaavidt ſom Materialierne her i ſtor Ud- ſtrækning ere ſamlede og tilgjængelige i en Række af Topograſier, af hvilke de ældſte gaa lige tilbage til det ſextende Aarhundrede, og i den Række af Afhandlinger og Kildeudgaver, ſom er leveret af N. Nico- layſen, der foruden at være en indfødt- Bergenſer tillige er den hiſtoriſke Forſker, der beſidder det grnndigſte Kjendſkab til ſin Føde- bys Hiſtorie og ældre Topograſi. Men det er tillige en vanſkelig Op- gave, forſaavidt ſom den Bearbejdelſe, der ſaaledes er bleven dette Stof til Del, kun ſtrækker ſig til enkelte Sider deraf, medens andre og deriblandt enkelte af de vigtigſte ere blevne ſaagodtſom uopklarede til- trods ſor alt det Arbejde, der gjennem Aarhundreder er bleven nedlagt paa Studier af Bergens Hiſtorie. Det var derfor ikke uden ſtore Be- tænkeligheder, jeg fulgte Hr. Generalkonſul Tønsbergs Opfordring til paa hans Forlag at udgive et Berk, der ſkulde behandle den mærkeligſte norſke Handelsſtads Udvikling fra de ældſte Tider og til Nutiden, og naar jeg nu har ført dette til Enden, „da maa jeg erkjende, at der har været enkelte Banſkeligheder, ſom jeg tiltrods for det betydelige Ardejde, jeg har anvendt paa denne Bog, ikke ganſke har magtet at løſe. Paa den anden Side tør jeg dog ogſaa haabe, at flere af dennes Afſnit inde- holde nye Bidrag til Belysning af vor ældre og nyere Hiſtorie, i hvilken Henſeende jeg navnlig vil fremhæve Aſſnittene om Bergens middelalderſke Topograſl og om Grundlæggelſen af det hanſeatiſke Kontor og dettes Organiſation. Jeg vilde heller aldrig have givet mig ifærd med en Behandling af dette Emne, hvis jeg ikke fra min Barndom af havde været fortrolig med Traditionerne fra Bergen, hvor min mødrene Slægt har levet gjennem flere Generationer, ligeſom jeg ſelv gjennem en Række Beſøg i denne By (1854, 1862, 1864, 1872 og 1875) havde havt Anledning til at blive nøje bekjendt med alle Lokaliteter og ved de ſenere Beſøg ogſaa paa Stedet ſelv havde underſøgt flere Spørgsmaal vedkommende Byens gamle