Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

At skrive en Bergens Historie i de 800 Aar, som nu ere hengaaede siden Byens Aulæg, er i visse Henseender en lettere Opgave end at skrive om hvilkensomhelst anden norsk By, men frembyder ogsaa sine store Vanskeligheder Den er let, forsaavidt som Materialierne her i stor Ud- strækning ere samlede og tilgjængelige i en Række af Topograsier, af hvilke de ældste gaa lige tilbage til det sextende Aarhundrede, og i den Række af Afhandlinger og Kildeudgaver, som er leveret af N. Nico- laysen, der foruden at være en indfødt- Bergenser tillige er den historiske Forsker, der besidder det grnndigste Kjendskab til sin Føde- bys Historie og ældre Topograsi. Men det er tillige en vanskelig Op- gave, forsaavidt som den Bearbejdelse, der saaledes er bleven dette Stof til Del, kun strækker sig til enkelte Sider deraf, medens andre og deriblandt enkelte af de vigtigste ere blevne saagodtsom uopklarede til- trods sor alt det Arbejde, der gjennem Aarhundreder er bleven nedlagt paa Studier af Bergens Historie. Det var derfor ikke uden store Be- tænkeligheder, jeg fulgte Hr. Generalkonsul Tønsbergs Opfordring til paa hans Forlag at udgive et Berk, der skulde behandle den mærkeligste norske Handelsstads Udvikling fra de ældste Tider og til Nutiden, og naar jeg nu har ført dette til Enden, „da maa jeg erkjende, at der har været enkelte Banskeligheder, som jeg tiltrods for det betydelige Ardejde, jeg har anvendt paa denne Bog, ikke ganske har magtet at løse. Paa den anden Side tør jeg dog ogsaa haabe, at flere af dennes Afsnit inde- holde nye Bidrag til Belysning af vor ældre og nyere Historie, i hvilken Henseende jeg navnlig vil fremhæve Assnittene om Bergens middelalderske Topograsl og om Grundlæggelsen af det hanseatiske Kontor og dettes Organisation. Jeg vilde heller aldrig have givet mig ifærd med en Behandling af dette Emne, hvis jeg ikke fra min Barndom af havde været fortrolig med Traditionerne fra Bergen, hvor min mødrene Slægt har levet gjennem flere Generationer, ligesom jeg selv gjennem en Række Besøg i denne By (1854, 1862, 1864, 1872 og 1875) havde havt Anledning til at blive nøje bekjendt med alle Lokaliteter og ved de senere Besøg ogsaa paa Stedet selv havde undersøgt flere Spørgsmaal vedkommende Byens gamle