Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/269

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


257 bevæbnede Mænd og kaſtede Raadet ud.!) Ikke mange Aar efter naaede imidlertid denne deres Voldſomhed ſit Højdepunkt i en Ugjerning, der ikke alene var af en ganſke ſæregen Ar-t, men ſom i Middelalderen maatte forekomme dobbelt ſaa ryggesløs ſom nu, da den gik ud over et til religiøſe Øjemed indviet Sted. I Befalingsmanden paa Bergens Kongsgaard, Nidderen Hr. Olaf Nilsſøn til Talgø havde Tydſkerne kort efter den Tid, da de nævnte Klager fremkom over deres Færd, –fundet en uforſonlig Modſtander, ſom dog i ſin Iver for at komme dem tillivs, ikke ganſke forſtod at beregne de Midler, ſom derved ſtode til hans Raadighed Allerede i den førſte Tid, da han var i Beſiddelſe af Kongsgaarden, optraadte han paa en meget udfordrende Maade, ſaa at det i 1443 (?) antogesiLübeck, at det kunde være tvivlſomt, om man mere vilde finde Kjøbmændene iBergen i Live. Ligeledes omtales det, at Hr. Olaf gjennem Bønderne lod opſnappe de Breve, ſom fra Tydſkland ſendtes (overland ?) til Bergen.2) I 1447 var han ogſaa i Strid med Tydſkerne, hvorunder disſe brøde indi Munkeliv og der grebe to af hans Folk, ſom havde ſøgt Tilflugt i Kloſterkirken.3) I Forbindelſe med denne Begivenhed ſtaar maaſke et Opløb, ſom i et af disſe Aar fandt Sted paa Bryggen, hvor- under Kjøbmændene gik i Vaaben og Harniſk og ſatte Merſene op paa ſine Skibe. Da .5r. Olaf i denne Anledning vilde have dem tiltalt og dømt, lykkedes det ham ikke at bringe dem til at reſpektere den af den norſke Øvrighed afſagte Dom. Saaſnart nemlig denne ſkulde forkyndes, forlod den tilſtedeværende Oldermand med ſine Ledſagere Raadhuſet, uden at der viſtnok ſenere blev Tale om at ſætte Dommen i Kraft, idet Tydſkerne ſkjøde ſig ind for Kongen og ſine hjemmeværende Her-rer, ſkjønt de tidligere havde lovet at være Dommen lydige.4) J 1447 kom der ogſaa Klager fra Kjøbmændene i Bergen til Lübeck over den Uret, ſom de paaſtode at have lidt af Hr. Olaf, og ſom igjen af denne Stads Borgermeſtere bleve fore- “) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, I, 49–54 At dog Tydſkerne ikke vare alene om at udøve ſaadanne Boldſomheder, viſer det – ſandſynlig- vis i 1447 – udſtedte Brev, der er trykt i I)ip1. Nor-v. VIl, No. 434, hvorefter nogle af Kongsgaardens Folk havde trængt ind i Krtſtkirken og trukket to Perſoner ud af denne med Magt 2) Hanſiſche Geſchichtsbltitter 1874, S. 61 flg. “) I)ipl. Nor-v. I, No. 801. Dette har maaſke været tilHæon for den ovfr. i Note 1 omtalte Optræden af Olaf Nilsſøns Folk “) N. Nicolayſen,–Norſke Magaſin, I, 572. ungt-. Melſen- Bergen 17