Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/267

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest25H Det kunde efter denne Beskrivelse se ud, som om dens Forfatter først var kommen under den norske Kyst ved Stat, hvor Søndmøre- fjeldenes forrevne Former vilde passe meget godt til hans Omtale af Landskabet; da han imidlertid sortæller, at han forinden sin Ankomst til Nidaros havde tilbagelagt en større Strækning over- land, maa det være sydligere Egne, som han derved har havt for Øje I Nidaros var Behaim tilstede ved Kroningen, 29de Juli 1450, og ledsagede derefter Kongen paa hans Sørejse til Bergen, hvor der, som bekjendt, foretoges vigtige Forhandlinger, idet der 29de August afsluttedes den nærmere Forening mellem Norge og Danmark, som senere dannede det statsretslige Grundlag for begge disse Landes Forbindelse.!) Om denne mærkelige Begivenhed har dog Behaim intet at fortælle, hvorimod han beretter adskilligt om det Indtryk, som Stadens Handel og Rørelse gjorde paa ham. Han sortæller, at han der saa mange Landes Varer, en sand „Kjøb- mandsskat“, hørte mange Folks Sprog og saa en Flaade fra alle Verdens Kanter, hvis Mage han aldrig havde seet. „Ieg saa saa meget Gods, at sikkerlig en Konge af tre Riger neppe kunde have betalt saadant.“ Hovedgjenstanden for al denne Omsætning var Stok- fisken3 men man saa ogsaa der mange kostelige Varer, som Kjøb- mændene bragte til Bergen fra andre, fjærne Lande og gave til Gjengjæld for den Stokfisk, som de tilkjøbte sig i Bergen. En Skildring, som denne, der skriver sig fra en saa berejst Mand, som Mikael Behaim var, der bl. a. havde seet Tydsklands største Hand- elsstæder, vidner, selv om noget maa trækkes fra som digteriske Overdrivelser, dog iethvert Fald om, at den Handel, som her dreves, maa have havt et betydeligt Omfang og om Sommeren frem- kaldt en stor Rørelse. Denne maatte dog i 1450, da Kongen, de norske og danske Rigsraader og mange andre fornemme Folk op- holdt sig i Bergen, have været endnu større end ellers. Behaim blev i Bergen, saalænge Kongen opholdt sig der; da denne drog overland til de østlige Landsdele, gik han tilsøs til Danmark, hvorfra han atter vendte tilbage til Tydskland.2) -–-– –.–-–j-H

“) 1)ipl. No„. vm, No. 345. ’) Det Digt, som indeholder Behaims Skildring af sit Besøg i Nor-ge, er