Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/267

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


25H Det kunde efter denne Beſkrivelſe ſe ud, ſom om dens Forfatter førſt var kommen under den norſke Kyſt ved Stat, hvor Søndmøre- fjeldenes forrevne Former vilde pasſe meget godt til hans Omtale af Landſkabet; da han imidlertid ſortæller, at han forinden ſin Ankomſt til Nidaros havde tilbagelagt en ſtørre Strækning over- land, maa det være ſydligere Egne, ſom han derved har havt for Øje I Nidaros var Behaim tilſtede ved Kroningen, 29de Juli 1450, og ledſagede derefter Kongen paa hans Sørejſe til Bergen, hvor der, ſom bekjendt, foretoges vigtige Forhandlinger, idet der 29de Auguſt afſluttedes den nærmere Forening mellem Norge og Danmark, ſom ſenere dannede det ſtatsretslige Grundlag for begge disſe Landes Forbindelſe.!) Om denne mærkelige Begivenhed har dog Behaim intet at fortælle, hvorimod han beretter adſkilligt om det Indtryk, ſom Stadens Handel og Rørelſe gjorde paa ham. Han ſortæller, at han der ſaa mange Landes Varer, en ſand „Kjøb- mandsſkat“, hørte mange Folks Sprog og ſaa en Flaade fra alle Verdens Kanter, hvis Mage han aldrig havde ſeet. „Ieg ſaa ſaa meget Gods, at ſikkerlig en Konge af tre Riger neppe kunde have betalt ſaadant.“ Hovedgjenſtanden for al denne Omſætning var Stok- fiſken3 men man ſaa ogſaa der mange koſtelige Varer, ſom Kjøb- mændene bragte til Bergen fra andre, fjærne Lande og gave til Gjengjæld for den Stokfiſk, ſom de tilkjøbte ſig i Bergen. En Skildring, ſom denne, der ſkriver ſig fra en ſaa berejſt Mand, ſom Mikael Behaim var, der bl. a. havde ſeet Tydſklands ſtørſte Hand- elsſtæder, vidner, ſelv om noget maa trækkes fra ſom digteriſke Overdrivelſer, dog iethvert Fald om, at den Handel, ſom her dreves, maa have havt et betydeligt Omfang og om Sommeren frem- kaldt en ſtor Rørelſe. Denne maatte dog i 1450, da Kongen, de norſke og danſke Rigsraader og mange andre fornemme Folk op- holdt ſig i Bergen, have været endnu ſtørre end ellers. Behaim blev i Bergen, ſaalænge Kongen opholdt ſig der; da denne drog overland til de øſtlige Landsdele, gik han tilſøs til Danmark, hvorfra han atter vendte tilbage til Tydſkland.2) -–-– –.–-–j-H

“) 1)ipl. No„. vm, No. 345. ’) Det Digt, ſom indeholder Behaims Skildring af ſit Beſøg i Nor-ge, er