Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/248

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


236 Kontoret beſtod i Virkeligheden ſom en ſæregen Kommune inden det norſke Samfund, der aabent trodſede dettes Love og i Tillid til ſin ſatt- iſke Beſiddelſe af Bergens vigtigſte Bydel, ſaavelſom til den Magt, der kunde udſoldes af det Forbund, hvorunder de hørte, havde organiſeret ſig i Overensſtemmelſe dermed, uden at ænſe de norſke Love. Vi have allerede forhen, ved Midten af det fjortende Aarhundrede ſeet, hvorledes paa den Tid de førſte Spor af denne ejendommelige Organiſation viſe ſig, og ſkulle nu her nærmere kaſte et Blik paa den, forſaavidt den kjendes af de gamle Kilder Det almindelige Navn paa de Tydſkere, der levede ved det hanſeatiſke KontoriBergen, var „Hanſebrødre“, et Navn, der allerede forekommer i den anden Halvdel af det fjortende Aarhundrede og ligeledes blev benyttet ved de øvrige Kontorer. Derhos gik de ogſaa under Benævnelſen „G arp er“, ſom ſenere hen blev den meſt brugte om alle Tydſkere i Bergen, og ſom førſte Gang findes i de islandſke Annaler for 1411, hvor de omtale den Brand, hvorved i dette Aar det hele „Garpeſtræde“ blev lagt i Aſke. I 1429, da den danſke Flaade belejrede Stralfund, fortælles det ogſaa, at dens Beſætning til Haan havde kaldt Indbyggerne „Garper“. Da Ordet ſaaledes øjenſynlig har havt en ſpottende Betydning, er det vel neppe rimeligt, at det er det ſamme, ſom det gamle norſke garpr, der betyder et uforfcerdet, ſtridbart Menneſke, med det deraf afledede Adjektiv garp1jgr; den Betydning, Ordet nu undertiden har, af „en ſtortalende Perſon“, hvortil ogſaa Verber „garpe“ ſlutter ſig, er formodentlig afledet af dets Brug om Tydſkerne paa Bryggen. Som ovenfor (S. 207) omtalt, maa ſaavel Sommerfarerne ſom Vinterſidderne have været Medlemmer af Kontoret. Dog er Forholdet noget dunkelt, og navnlig har det ſine Vanſkeligheder at afgjøre, hvorvidt Vinterſidderne i Regelen have været ſelvſtændige Kjøbmænd eller kun Faktorer. Den Maade, hvorpaa Kontoret op- traadte i det fjortende Aarhundrede, dels i ſit Forhold til det hele Forbund, ſom i 1368, dels ligeoverfor den londonſke Stahlhof, ſom i 1383, ſynes at antyde, at det var i Beſiddelſe af en ſtørre Selv- ſtændighed, end der vel kunde tænkes muligt, ſaaſremt dets Medlem- mer meſt have været Faktorer. Paa den anden Side er det heller ikke let at forſtaa, hvorledes disſe udelukkende ſkulde have kunnet været ſelvſtændige Kjøbmænd, der paa ſamme Tid dreve Handel i ſine Hjemſtæder. Af de faa Efterretningen der haves om Maaden, hvor- paa Kontorets Handel blev dreven i den ældre Tid, ſees ſaaledes, at de, ſom ejede HuſeiBergen, vare Kjøbmand i de tydſke Stæder, !) Hanſiſche Geſchichtsbltitter, 1874, S. 52–-74.