Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


214 følgende Sommer ſluttedes der en Fred mellem Norge og Stæderne, ſom for det førſte ſkulde gjælde i fem Aar. Det viſer ſig af den Maade, hvorpaa Stæderne ved denne Lej- lighed vare optraadte imod Kjøbmændene ved Kontoret, at man hjemmeiTydfkland ingenlunde billigede disſes Færd i alle Punkter Hvad der for de hjemmeværende var meſt magtpaaliggende, var Bevarelfen af det gode Forhold med Nordmændene for at undgaa de hyppige Afbrydelſer af Handelen, og de ønſkede derfor, at Kon- torets Medlemmer vilde afholde ſig fra alt, ſom kunde vække Anftød og derigjennem flade deres Interesſen De havde imidlertid meget vanſkeligt ved at ſkaffe ſig Reſpekt for ſin Vilje, naar de i Bergen boſatte Kjøbmænd ikke bekymrede ſig om at overholde de Befalinger, ſom de modtoge fra Hjemmet, og da de norſke Myndighederi Regelen ſavnede Midler til at holde de fremmede Gjæſter i Tømme, blev Følgen den, at disſe væſentlig gjorde, hvad de ſelv fandt for godt. Imidlertid indtraf der i den nærmeſt følgende Tid ingen Be- givenheder, ſom ſoranledigede et gjentaget Freds-brud. Man kom endog nu ſaavidt ſom til at ſaa iſtandbragt en varig Fred mellem Norge og Stæderne, der afſluttedes iKallundborg 1376.I) Det var ved denne Lejlighed følgende Stæder, der vare repræſenterede ved Forhandlingerne med Norge: Liibeck, Stralfund, Greifswalde, Glbing og Amſterdam, hvis Geſandter desuden optraadte med Fuld- magt for Noftock, .5amburg, Bremen, Wismar, Stettin, Anklam, Kolberg, Neu-Stargard „og de øvrige ved disſe liggende Stæder“, - fremdeles for de liflandſke Stæder (Riga, Dorpat, Reval, og Per-nau et a1jæ eircumvjainæ), de preusſiſke Stæder, Kulm, Shorn, Elbing, Dantzig, Kønigsberg, Brunsberg og disſes Naboſtæder), Stæderne ved Vefterſøen, Kampen og de øvrige Stæder i Utrechts Biſkopsdømme, Stæderne i Zeeland: Zirikſee, Briel, Middelburg og Arremuyde, Stæderne i Holland: Dordrecht, Gnckhuyſen, Wir-ingen og de øvrige i Grevſkaberne Holland og Zeeland, for Stæderne i j:–- N !) I dette Mellemrnm mellem de to Fredsſlutninger blev den ovenfor (S.159) omtalte Netterbod af 1372 udſtedt, der indſkrænkede Handelen til „de rette gamle .Kjøbſtæder.“ Norges gamle Lov e, 1II, 190. Samme Aar ud- ſtedtes ogſaa den S. 120 omtalte Retterbod, der bekræftede de tydſke „Skogjerningsmænds“ Ret til at ſidde ſammen i en Gaard i Bergen (Vaagsbunden) og forbød alle andre Sutere inden Byens Grænſer at ſor- arbejde og ſælge Sko. Smſtds. S. 191,