Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/184

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


172 fik Anledning til at prøve ſine Kræfter, var Norge, tiltrods for den i 1250 afſluttede Qverenskomſt.1) Forholdet mellem Norge og Lübeck med de øvrige tydſke Stæder ſynes i den førſte Tid efter 1250 vedbliv“ende at have været godt, og Handelen gik ſin Gang, medens Tydſkerne bleve mere og mere uundværlige for den norſke Befolkning I Kong Haakons Regjerings- tid ſynes der ikke at være indtraadt noget, ſom varig kunde øve en forſtyrrende Indflydelſe paa det gode Forhold, og ſand- ſynligvis har han ogſaa tilſtaaet andre tydſke Stæder lignende Be- gunſtigelfer, ſom de, Lübeck havde opnaaet. Jalfald ſynes dette at have været Tilfældet med Hamburg, hvis Indbyggere i 1264 af Magnus L,agabøter erholdt Tilſagn om at maatte nyde alle de Rettigheder, ſom de havdehavt i hans Faders Tid. Dette kan neppe forklares paa anden Maade end ved at antage, at Kong Haakon havde ſluttet en lignende Overenskomſt om gjenſidige Handelsrettigheder mellem Norge og Hamburg, ſom den med Lübeck, og ſom maaſke kunde have været en umiddelbar Følge af denne og endog affattet i omtrent ſamme Udtryk.2) J de nærmeſt følgende Aar høres der ikke noget nærmere om Tydſkerne, hvis Handel paa Bergen dog fremdeles under Beſkyttelſe af de nu afſluttede retslige Overenskomſter ſtadig maa have ud- videt ſig. Den Maade, hvorpaa de udenlandſke Kjøbmænd omtales i Byloven af 1276, viſer ſaaledes, at disſe da have opholdt ſig i de norſke Stæder, fornemlig Bergen, i et ikke lidet Antal, og at deres Nærværelſe der betragtedes ſom noget, der fulgte af ſig ſelv, og hvorover der ikke mere kunde klages. Den hjemlede dem endog tildels de ſamme Rettigheder, ſom de indfødte Kjøbmænd, men paa- lagde dem rigtignok ogſaa de ſamme Forpligtelſer, ſom de, der paahvilede disſe. Idet det ſaaledes nu blev tilladt udenlandſke .ſtjøbmænd at eje Gaard i en norſk By (hvorved man fornemlig maa have havt Forholdene i Bergen for Øje) eller leje en ſaadan paa tolv Maaneder, blev det nu tillige (I1I, 6) beſtemt, at de ſkulde deltage i alle Ledingsudredſler. Ligeledes blev det nu (I11, 4) be- jxjj-j-–- “) „Dennoch ſollte gerade Norivegens anmaſsungvolles ktønigthum den poli- tiſchen Muth der Oſkſeeftttdte am erſten auſ die Brede ſtellen“, ytrer i IgIghnjjs af „dtzs schutz- und Truybnndniſs“ fra 1250 F. V Bar- thold i ſin Geſchichte der Hanſa, I, No. Det kan dog være et Spørgsmaal, om det netop var Norge, ſom ved den Lejlighed var meſt „anmaſsungsvoll.“ ’ ’) Sartorius ved Lappenberg 11, S. 91. –