Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/168

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


156 „Iulefreden“ ſat, hvilken ſkulde vare i tre Uger; deraf ſkulde de fem førſte Dage i Iulen, den attende og den trettende (1ſte og 6te Januar) være fulde Helligdage, medens man kunde arbejde, ſom- man vilde de øvrige Dage i denne Iulefreds Tid. Gaderne ſkulde i denne Tid være ryddiggjorte, og Ingen maatte da drage Skib eller Tømmer; hvad ſom blev baaret paa Gaden og laa der, ſkulde være forbrudt til Gjaldkeren med ſamme Ret, ſom om det var ham tildømt paa et Møde Om Natten ſkulde alle Folk i Iuletiden holde ſig inde og ikke ærindløſe gaa.i andres Hus; hvis en blev truffen i en andens Hus i Gaardsporten eller i Forſtuen, kunde han ſættes i Varetægt for ſiden at faa ſin Dom. Hvis drukne Folk bleve trufne paa Gaden af Vagten, ſkulde denne retlede dem og ſe at faa dem hjem, eller hvis Vedkommende ikke ſelv vidſte, hvor han boede, ſkaffe dem ind hos den nærmeſte Husbonde for at blive liggende der, til han ſelv kunde finde til ſit Hjem. Om Natten ſkulde der holdes Vagt af ſex uberygtede og ret- ſkafne Mænd, ſom ſkulde opnævnes af Gjaldkeren efter Raad af Husbønderne og for Iulefreden ſaa 5 Mark Sølv i Løn af Vykasſen, foruden en beſtemt Betaling for det øvrige Aar. Disſe ſkulde begynde ſit Vagthold ved Sandbroen, hvorfra de tre ſkulde gaa ind over Ving- gerne, de tre gjennem det øvre Langſtræde, hvorpaa de atter ſkulde mødes ved Olafskirken i Vaagsb“unden. Fra denne ſkulde de tre, ſom havde gaaet Gaden, vende tilbage til Sandbroen over Vryg- gerne, de andre tre gjennem Gaden og holde ved paa den Maade, indtil det blev Dag og ringede i Smaakirkerne. Ved hver Al- menning ſkulde de raabe. J Tilfælde af Forfømmelighed maatte Vagtmændene betale Vøder. Saafremt de bleve var, at en fiendt- lig Hær nærmede ſig Vyen, ſkulde de løbe dels til Taarnvagten i Nikolaskirken for at lade ringe med .5klokken, dels til Gjaldkerens I–ennari, forat han ſaa hurtig ſom muligt kunde blæſe Allarm med Hornet. Taarnvagten (8tøIm18vørbr) ſkulde holdes i Nikolaskirkens Taarn af to gode og retſkafne Mænd, ſom med Bymændenes Raad ſkulde opnævnes af Gjaldkeren og for tolv Maaneders Tjeneſte have en Løn af 8 Mark Sølv, ſom ſkulde betales dem til Vinter- natten, til Paalsmesſe, til Sommerdag og til Seljemændenes Dag med to Mark hver Gang. Til at paaſe, at disſe Vagtmænd gjorde ſin Pligt, ſkulde Sysſelmanden udnævne to Mænd, der ſkulde ind- finde ſig hos dem hver Kveld. Ingen maatte bære Vaaben, med Undtagelſe af Kongens haandgangne Mænd, der ledſagede ham ſelv,