Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/167

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


. 155 Derimod bleve de fritagne for at være med ved nogen perſonlige Ydelſer eller Tjeneſter og at gjøre Leding, en Forpligtelſe, ſom ellers paalaa Byernes ſaavelſom Landets Iudbyggere, og hvis Opfyldelſe de ſelv for en Del ſkulde kontrollere.1) Overhovedet var Raadet nærmeſt kun til for at give de kongelige Emdedsmænds Myndighed forøget Styrke, og ved Siden deraf væſentlig henviſe til Politi- væſenet. Derhos havde de under ſine Hænder Foroaltningen af Bykasſens Midler, ſaaledes at man mellem dem har taget de tre Mænd, ſom ſkulde have Tilſyn med „Bymændenes Penge“, der i Forbtgaaende omtales paa nogle Steder iByloven (lI1, 1 og 15).“) Om denne kommunale Kasſe vides for øvrigt ikke meget. Den fik maaſke ſine væſentligſte Indtægter gjennem den Del af Bøderne, der ſkulde tilſalde Byen (IV, 20, V11, 12 og V111, 3), og af den lønnedes Byens Vagtmænd (VI, 3.) Ligeledes ſkulde Sejl, Anker og andet Redſkab til Stadens Ledingsſkibe betales af denne Kasſe (boejarmanna ke I11, 2.)8) Derimod havde den intet at beſtille med den Afgtft, der under Navn af bæjargja1d (I11, S) blev udredet af Smaahandlere og Haandoerkere og tilfaldt Kongens Kasſe, ligeſom den ſtøt-ſte Del af Ledingen, der var den væſentligſte Indtægt, ſom Kongen havde af Stæderne (I1I, 6.) Dog tilfaldt ogſaa en Del af Ledingen Bymændene. Sandſynligvis har endvidere Kongen ikke havt en ganſke liden Indtægt i Grundleje af Bergen, da maaſke den hele By, ſom anlagt paa en Kongsgaards Grund, i ældre Tid har maattet ſvare en ſaadan Afgift- Ved Siden af Ledingsforpligtelſen var der endnu adſkillige andre For-pligtelſer, der paalaa Borgerne i de norſke Stæder. En af disſe var den ſaakaldte 8I:jp(1xáttr, der beſtod i at trække de an- komne Skibe paa Land eller at ſætte dem i Søen igſen. Ogſaa denne blev tilſagt af Gjaldkeren ved Hornblæſere, og alle Bønder og Kjøbmænd, ſom havde været tre Nætteri Byen, vare forpligtede til at deltage deri. En lignende Forpligtelſe var den ſaakaldte ta1isetnivg, den, at man maatte ſtille Borgen for ſin Tilſtedeblivelſe. Paa det Bymøde, ſom ſkulde holdes paa Thomasdagen, blev !) Ledingsafgiften betaltes ikke alene af de indfødte Bymænd, men ogſaa af de Udlændinge, der ejede Gaard eller havde lejet en ſaadan for tolv Maaneder eller opholdt ſig Vinteren over i Byen (11l, 6.) 2) Norges gamle Love, 11I, 162 flg. Netterbod af 21de Maj 1s43. “) Deraf kommer Udtrykket sl:jpat’ö, der tillige med var-dhs1c1ssj1t’r forekom- mer i et Diplom fra 1318. I)jp1. Nor-v. 11, No. 13s. Ogſaa Gadernes Vedligeholdelſe (stræt.isgord) paalaa Byens Indbyggere. Norges gamle Love, 1I,244 og I1l, 193. “