Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/140

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


128 tilhørt den ſamme Mand, Arnt den „Marſche“ i 35 Aar, altſaa fra 1489.!) Denne laa paa Nordſiden af Kirkegaarden 7o. Klaus Bulles Gaard nævnes i 1529, da der i den var død en gammel Kvinde.2) 71. Laurents Koks Gaard, der ſandſynligvis har ligget ved Brejde-Almenningen, tilhørte i det femtende Aarhundrede i nogen Tid Muukeliv, men blev omtrent 1470 af dette Kloſter ſolgt til en Peder Mikkelsſøn.s) . Den veſtlige Side af Vaagen, Stranden, der,ſomallerede et bemærket i det foregaaende, (S. l11) endnu langt ned i Tiden be- tragted es ſom en kongelig Almenning, blev førſt efterhaanden mere al- mindelig bebygget, dog formodentlig ikke, førend den meſte Plads var optagen paa den anden Side. Fornemlig var det i Løbet af det fjortende Aarhundrede, at Bebyggelſen tog raſkere Skridt og ſtrakte ſig alt længere og længere mod Nord, indtil den naaede helt forbi Munke- liv. Imidlertid blev dog denne Del af Byen viſtnok altid mere at betragte ſom en Forſtad, uagtet der ogſaa her opførtes enkelte ſtørre og mere anſeelige Bygninger. En Del af Grunden paa denne Kant tilhørte Munkeliv, ſom deraf maa have opbevaret for- holdsvis betydelige Summer i Grundleje.“) Ogſaa her grupperede Bebyggelſen ſig naturlig om en enkelt Gade, der en enkelt Gang findes kaldt Almenningsgaden,8) og ſom i det Væſentlige har havt ſamme Retning, ſom Strandgaden nu har. Her fandtes ikke ligeſom paa Vaagens øſtlige Side, en ſammenhængende Række af Brygger, idet Gaardene, ligeſom den Dag idag er Tilſceldet, viſtnok overalt gik helt ned til Strandkanten. Derhos maa det ogſaa erindres, at Stranden begyndte meget længere inde end nu) nemlig ikke langt fra den nuværende Naadſtue. Herinde laa en af de inderſte Gaarde paa Stranden, den ſaakaldte “ 72. Ceciliegaard (CeciIiugardr), der omtales i et Diplom fra 1386. Den laa „paa Stranden, nedenunder Allehelgenskirken og ud paa Stranden, indenfra ved Seljehuſene“, og tilhørte en ugift Datter af Haakon Nagnvaldsſøn Smør, ved Navn Ceeilia, ſom havde faaet Gaarden i Arv efter ſin Fader, og efter hvem den 1) 1)jpl. Nor-v. VI, No. 692. 2) 1)iI)1. Nor-v. lV, No. 1092. “) 1)jI)1. Nor-v. V, No. 870. Dette er maaſke den ſamme Mand, ſom den Laurents Kock, der i 1495 ſolgte ſin Gaard paa Søndmøre til Hr-. Alf Knutsſøn. Smſtds. l, No. 983. “) Codex (1iplomat. monnst. Muulcaliv. S. 12 og fl. S. l)ipl. Nor-v. I, No. 982; V, No. 609. “) I)jI)l. Nor-v. I, No. 930 (Olar 1481.)