Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/130

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


118 Kvne, Sigurd i Oſe og Gudbrand Gudbrandsſøn.!) Dens Grund blev i 1702 udlagt til Almenning, hvilket ogſaa var Tilfældet med den Grund, ſom havde tilhørt den gamle Gaard, 22. Vetrlid en (vCt1’IjlIj11ll), ſom forekommer i 1323, da der nævnes en Kvinde ved Navn Margret, ſom boede i denne Gaard, og atter igjen i 1373, da et Diplom blev udſtedt der.2) Den har givet Vetrlids-Alntenningen dens Navn. 23. Notmansgaard en nævnes neppe i nogen middelalderſk Kilde med dette Navn og har viſtnok ogſaa ſandſynligvis i ældre Tider gaaet under en anden Benævnelſe. Den er ſaaledes viſtnok identiſk med en af de nedenfor anførte Gaarde, hvis Beliggenhed ikke med Nøjagtighed kan beſtemmes. Den oprindelige Form for dens Navn er viſtnok, ſom her anſørt, Rotmansgaarden, og ikke, ſom det i Almindelighed ſkrives, Raadmandsgaatden. Formodentlig er den opkaldt efter en i 1437 forekommende Perſon med det be- ſynderlige Navn, Notman Fambaron, der da boede ved Auta-Almen- ningen, ſom paa Nordſiden ſtødte op til denne Gaard, hvorimod der neppe kunde tænkes paa nogen Forbindelſe mellem den og Naadmændene. I det 16de og 17de Aarhundrede forekommer den oſtere, indtil den i 1642 blev udlagt til en allerede ſexti Aar tid- ligere paatænkt Udvidelſe af Auta-Almenningen og derpaa ned- reven.3) Foruden de her opregnede Gaarde, findes der endnu paa Bryggen to Gaarde, 24. Solegaarden og 25. Rav els gaard en, hvis Navne ikke forekommei de hiſtori- ſke Kilder fra Middelalderen, men ſom dog ſikkert kunne antages for lige ſaa gamle ſom de øvrige. Maaſke have de ogſaa i Tidens Løb forandret Navn, ſaaat de kunne være de ſamme, ſom to af de vvrige, nedenfor nævnte Gaarde, fornemlig af dem, der omtales ſom liggende ved Søen.“) Af ſaadanne ved Søen liggende Gaarde, hvis Beliggenhed ikke nærmere angives, forekommer der i alt tre, ſom kunne have “)1)jI)l. Nor-v.1I, No. 223. Bjsl:upa søgur, 1, 728. - “) I)ip1. Nor-v. V, No. 69 og VllI, No. 195. “) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin I, 49 og 502. Smſtds. i (Abſalon Pedersſøns Kapitelsbos), S. 322 ſkrives Gaarden virkelig ogſaa Not- mansgaardt, uagtet denne Forf. i ſin Norges Beſkrivelſe forklaret Navnet deraf, at Gaarden havde tilhørt Raadmændene. “) Der har ogſaa været fremſat den Formodning, at Navelsgaarden mu- ltgvis kunde være opkaldt efter Hr. Ravald Nilsſøn.