Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


97, nu vor eneſte Stenkirke, der har et Triſorium8 med Aabninger mod det indre, i hvilket man kan gaa inde iMuren over-Pillerne. Ved det 1864 og ſenere hen foretagne partielle Reſtanrationsardejder er nu Mariekirken (med Undtagelſe af det endnu ikke gjenopførte ſøndre Taarn) i det væſentlige baade indvendig og udnendig gjen- givet ſine gamle For-mer, og navnlig har man raadet Bod paa den i 1549 foretagne, lidet heldige Udvidelſe af Korbuen og atter gjort denne ſmalere. 1) –. –, Af Altere nævnes der i denne Kirke knn et, nemlig Jomfru Marias, ſom i 1324 af Dronning Jſabella fik en Gave af 3o0 Mai-k, for hvilke der daglig foran dette Alter ſkulde læſes en –Mesſe til den hellige J–omfrus Ære.2) Sandſynligvis har dette været Birkens Hovedalter, det ſamme, ſom nu prydes af den bekjendte ſmukke Altertavle, der ſkriver ſig fra Slutningen af den katholſke Tid, kort før eller efter 1500, og er ſjelden rigt udſtyret med Apoſtel- og Helgenbilleder og Malerier 3) Alterets Jordegods op- tegnes i den gamle .Jordebog over Kirkegodſet i Bergens Stift, der gaar under Navn af I–3„jörgy1xjar I1HIISIcil1I1 (Bergens Kalv- ſkind), hvor det for øvrigt er indkommet paa L Steder-; det laa i Sogn, Hardanger og Hørdaland Mariekirken havde et lidet Biblio- thek, der omtales i 1317, da Olaf Ejndridesſøu vedgik at have laant fire Bøger af dette, hvilke han ſkulde benytte under ſit Ophold i Udlandet for at ſtudere Bøgerne vare i den Anledning blevne veerdſatte af Kansleren,Herr Aake, og Sira Salamon Thoraldesſsm,. ſom den Gang var Korsbroder i Nidaros og ſenere hen blev Biſkop iOslo, og Olaf forpligtede ſig nu til at tilbagele.vere de to af dem til Kitken, eller hvis de kom bott, at erſtatte deres Væodi, medens han for de to andre, ſom allerede vare bortkomne, forpligtede ſig til at betale den Sum, hvortil de vare værdſatte, inden to Aar efter ſin Hjemkomſt fra Stndierejſen. De to tabte Bøger maa dog ſenere hen atter være komne i Olaf Gjndrtdesſøns Bærge, idet han 13Q0 nnder ſit Ophold i Flaader-n pantſatte alle fire Bøger for 16 Vand Sterling for dermed at dække en Del af den Gjæld, hvori han var kommen.“) Det Mai-iagilde, ſom nævnes i 1276 og 1295, - j- –-:–:– “) Disſe Notitſer om Ma?iakirkens Bygning ere hentede fra N. Nieo layf en, Norſke Fornlevninger, S. 432 flg. Ifr. ſmſtds. S. 818 flg. VI 1)ipt. Nor-v. ll, No. 154. . L – “ “) Alter-kavlen er beſkreven af Profesſor I. Chr. Dahl i Urda, II, 347–351. H “ “) l)ipl. Nor-v. ll, No. 129 og 138. s. . . . I–p.ncerfcs: om-. „ 7