Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


93 I umiddelbar Nærhed af Apoſtelkirken maa den Skole have ligget, ſom blev underholdt af det med den forbundne Kapitel, og ſom nævnes i 1371 ved Siden af den, ſom nnderholdtes af Dom- kapitlet ved Kriſtkirken.1) For øvrigt haves der ingen videre Efter- retninger om denne. . Ligeledes laa Kapelmagiſterens Bolig, Provſtegaarden, i i Apoſtelkirkens Nærhed. Denne nævnes oftere, ſaaledes i 1415 og 1522 og ſynes endnu ikke at have været nedreven i 1536.2) Sandſynligvis er det ogſaa denne, der menes, naar det i et Diplom fra 1314 ſiges, at det er udſtedt i 1nei8tara hü8uIn.3) Naar der derimod i 1332 og l371 tales om „Huſene ved Apoſtelkirken“, da maa derved ntenes ſamtlige de ved denne opførte Huſe, Provſte- gaarden, Kannikernes Boliger og Skolen.“) Hvad Beliggenheden af Kirken og de den tilhørende Bygninger angaar, da faar man nogle Oplysninger derom af et Diplom fra 1463, hvori ſiges, at der paa Brynjulfstomten i Dreggen, ſom ſtrakte ſig fra Strædet helt ned til Søen, laa en Bygning, der ſtødte op til Muren ved Apoſtelkirken, ſandſynligvis den Mur, ſom omgav dennes Kirkegaard. 3) Dermed ſtemmer ogſaa, hvad Edvard Edvards- føn anfører i ſin „Bergens Beſkrivelſe“ om –Provſtegaarden og Apoſtelkirken, ſaaledes ſom i det foregaaende er omtalt. Der vides intet om det Materiale, hvoraf de ved Apoſtelkirken liggende Byg- ninger have været opførte; men det er ikke urimeligt, at de ialfald for en Del have været af Træ. “ Foruden de ovenfor omtalte Arbejder, ſom Kong Haakon Haa- konsſøn udførte ved Kongsgaarden, lod han den endnu omgive af en fuldſtændig Ringmur af Sten, hvorved Kongsgaarden blev en virkelig Fæft-ning. Paa Ringmuren var der tvende Porte, og over hver af disſe opførte han et Kaſtel. Af denne Ringmur kan der endnu paaviſes Levninger i Bergenhus’s Fæſtningsverker, og det ene af de to Taarne er fremdeles bevaret i det ſtore Taarn paa Bergenhus, der i det ſextende Aarhundrede blev ombygget og ud- videt af Lehnsherren Erik Roſenkrans. Før Kong Haakons Tid havde Kongsgaarden kun været en aaben og forſvarsløs Reſidens, og det eneſte faſte Punkt i eller ved Bergen var den af Kong Sverre

I) I)ipl. Mot-v. I, No. 4lO. ’) 1)ip1. Nor-v. l, No. 6ts; ll, Ro.1071 og N. Nirolayfen, Norſke Fornlevninger, 429. “) 1)iI)l. Nor-v. Vlll, No. 47. “) l)“iI)l. Nor-v. I, No. 290 og 410. “ s) l)iI)l. Nor-v. lII, No. S62.