Side:Aubert - Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


fordi jeg aldrig har truffet nogen, med hvem jeg saa fuldkommen stemmer overens i visse videnskabelige Grundbetragtninger, som vel ogsaa har været Aarsagen til hans høist venskabelige Benehmen mod mig under mit Ophold i Berlin. Jeg vil især anbefale Dem blandt hans mange Skrifter hans næstsidste («Kant und die philosophische Aufgabe unserer Zeit von Edvard Beneke», som, jeg er overbevist om, vil interessere Dem høiligen. Foruden disse Professorbekjendtskaber her i Leipzig har jeg havt stor Interesse af at træde nærmere til en af de reaktoriske og originalere Hoveder i den nyere tydske Literatur, nemlig Heinrich Laube, Redaktør af Zeitung für die elegante Welt. Laube hører til den Børne-Heine-Menzelske Retning og maa utvivlsomt tage sin Plads efter enhver af disse tre; men næst efter dem ved jeg ingen i hele Tydskland, der mere fortjener at nævnes. Til denne Zeitung für die elegante Welt udkommer som Bilag et Literaturblatt, ad modum det tübingske Morgen- und Literaturblatt, der i det væsentlige er i Menzels Aand. Hovedforskjellen er, at Laube foruden den politiske Side især udhæver den æstetiske Formskjønhed og saaledes mere nærmer sig Heine, medens Menzel er mere praktisk, mere materiel, trænger Formdannelsen mere i Baggrunden for Djervheden og Dygtigheden i Tankegang og Muskelkraft i Raisonnement og saaledes igjen mere helder over til Börnes Side. Laube paastaar ogsaa, at denne reaktoriske Tendents allerede afgjørende, skjønt ikke polemisk, har delt sig i tvende Forgreninger. Jeg maa tilstaa, at, ligesom Laube var mig ganske ubekjendt, førend jeg kom til Tydskland, saaledes er den Interesse, som jeg har fattet for hans schriftstellerische Personlighed, alene grundet paa min egen Dom om det kritiske Blad, som han udgiver, og senere stadfæstet ved et Par Udsagn i andre Blade; thi Tydskerne er som andre Folk temmelig indolente for, hvad der foregaar omkring dem, og de saakaldte eller sig selv kaldende vornehmere Geister synes at