Side:Aubert - Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom.djvu/13

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

saavel i Indledningen som i Brevene er medtaget enkelte Smaatræk, der i almindelige Læseres Øine maaske synes overflødige, maa det tages i Betragtning, at der endnu lever mangfoldige, der har kjendt og elsket Schweigaard personlig, og at der for dem kanske snarere er for lidet end for meget af disse Slags biografiske Oplysninger. I Tvivlstilfælde har imidlertid Udgiveren valgt at udelade dem.

I Bilagene vil man foruden de ovennævnte Erindringer finde forskjellige biografiske Aktstykker, der ikke kunde faa Plads i Indledningen. Ligeledes vil man finde et værdifuldt Bidrag til Skriftet fra Professor Monrads Haand, – en Skildring af hans og Schweigaards fælles Lærer, Rektor Ørn, som han paa Opfordring har havt den Godhed her at meddele.

Skriftet er ledsaget af et litograferet Billede af Schweigaard som ung Mand. Ligheden er neppe meget god; men det er en tro Gjengivelse af det eneste Billede, som findes af ham før Firtiaarene, og denne Original har den særegne Interesse, at den er tegnet af Welhaven. Den bærer Datum 3012 1831. Man vil ogsaa vedføiet Skriftet finde Faksimiler af Schweigaards Haandskrift fra yngre Dage; til Sammenligning er medtaget en af de sidste Optegnelser, man har fra hans Haand.