Indeks:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 2.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittel Forelæsninger over den norske Retshistorie
Bind 2
Forfatter Frederik Brandt
Forlag Damm
Sted Kristiania
År 1883
Faksimiler djvu
Målform
Framgang Må korrekturleses
Bindfortegnelse 1


Sider

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
Fjerde Afsnit. Forbrydelse og Straf.
§ 46. Straffens Betydning og Forhold til Hævnen Side 1.
« 47. Fredløsheden 8.
« 48. Boden 17.
« 49. Strafferettens følgende Udvikling. Livs-, Legems- og Æresstraffe 27.
« 50. Tilregneligheden. Vaade, Vanvid. Ungdom, Kjøn. Skade, forvoldt af Trælle og af Dyr 38.
« 51. Fortsættelse. Formildende og skjærpende Omstændigheder. Nødstilstand, Selvforsvar, Hævn paa Stedet Retorsion 47.
« 52. Forsøg og Delagtighed. Paatale og Præskription 55.
« 53. Forbrydelser mod Person. Drab og Mord 65.
« 54. Fortsættelse. Legemsfornærmelse. Voldtægt. Lejermaal 75.
« 55. Fortsættelse. Ærekrænkelser 88.
« 56. Forbrydelser mod Formuen 1, Tyveri; 2, Ran; 3, Bedrageri 96.
« 57. Fortsættelse. 4, Ødelæggelse og Beskadigelse og 5 ulovlig Brug af Andres Ting 113.
« 58. Offentlige Forbrydelser 130.
« 59. Kristendomsbrud 142.
Femte Afsnit. Rettergangen.
§ 60. Retsforfølgningens oprindelige Betydning og Grundsætninger Side 157.
« 61. Ting-Indretningen. a. Paa Landet 161.
« 62. Fortsættelse. b. I Kjøbstæderne 175.
« 63. Lagmands-Embedet 181.
« 64. Fortsættelse. Lagdømmernes Deling 189.
« 65. Lagmandens Dommervirksomhed. Flere Tingsessioner 194.
« 66. Kongen og hans Raad. Herredage. Overlagting i Oslo og Bergen 200.
« 67. Høiesteret og Overhofretten. De kongelige Befalingsmænd 208.
§ 68. Underdomstolenes sednere Udvikling. Sorenskrivere, Raadstueretter, Byting Side 213.
« 69. Almindelig Udsigt over den gamle Rettergang. Vitterlighed. Bevisbyrde 223.
« 70. Bevismidlerne: Vidnebeviset. Tilkaldte- og Erfaringsvidner. Vidnepligt. Præskription af Vidneførsel 228.
« 71. Fortsættelse: Vidnernes Egenskaber. Modvidner. Fremgangsmaaden ved Vidneførsel. Skriftlige Erklæringer 237.
« 72. Fortsættelse: Partsedens Stilling ligeoverfor Vidnebeviset 247.
« 73. Fortsættelse: Mededsmænd 252.
« 74. Fortsættelse: Fremgangsmaaden ved Edsaflæggelse. Ed af Sagsøgeren 262.
« 75. Fortsættelse: Tvekamp. Gudsdom. Nævninger. Granskning 271.
« 76. Fortsættelse: Indicier. Modbevis 281.
« 77. Rettergangsmaaden. 1. Sager angaaende Penge og Gods 293.
« 78. Fortsættelse: 2. Markeskjels-, Løsnings- og Forbuds-Sager. 3. Sager angaaende Arv, Værgemaal og Fattigforsørgelse 314.
« 79. Fortsættelse: 4. Strafsager 336.
« 80. Værneting. Stevning og Varsel. Retsferier 356.
« 81. Udeblivelse. Virkningen af Procesfejl 364.
« 82. Foreløbige Retsmidler 372.
« 83. Dommens Fuldbyrdelse. Endelighed 381.
« 84. Dommens Paaanke. Sagsomkostninger 389.
« 85. Rettergangsmaadens følgende Udvikling 399.
« 86. Fortsættelse: Skriftlighed. Sagførere 404.
« 87. Specialretter: Geistlige Domstole 412.
« 88. Fortsættelse: Gildestevne, Skibsstevne, Hirdstevne; Gaarderet; militære Domstole; Kammerretten; Bergamter; Birkejurisdiktion; Politidomstole 423.