Ekstreme islamisters internettbruk

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
UGRADERT RAPPORT DESEMBER 2008
EKSTREME ISLAMISTERS BRUK AV INTERNETT
1. Bakgrunn

Internett fremstår som en rask, bred og billig kommunikasjonsplattform for den globale jihadistbevegelsen. Internett har gjort tilgangen til ideologisk materiale, strategiske tekster og taktiske råd lettere. Nettsider med et jihadistisk innhold har også i økende grad blitt tilgjengelig på engelsk, noe som har bidratt til at flere vestlige engelskspråklige aktører bruker dem.

Deler av det ekstreme islamistiske miljøet i Norge er aktive på slike nettsteder. PST og den øvrige politietaten har de senere år gjort beslag av jihad-materiale fra blant annet Irak.

PST er av den oppfatning at Internett får stadig større betydning for ekstreme islamister i Norge.

2. Situasjonsbeskrivelse

2.1. Kommunikasjon

Internett er en viktig kommunikasjonskanal mellom aktører knyttet til ekstrem islamisme. De siste års utvikling av nye og gratis kommunikasjonstjenester har gjort Internett til et svært attraktivt kommunikasjonsmiddel. Også i Norge er Internett blitt en viktig arena for ekstreme islamister. Kommunikasjonen mellom deltakere i chatterom omfatter i hovedsak generelle oppfordringer og støtte til likesinnede, eller ytringer om stolthet over deres ideologiske overbevisning. I tillegg til vanlig korrespondanse gjennom e-post brukes forskjellige krypterte applikasjoner.

De fleste ekstreme islamister som kommuniserer gjennom chatterom på jihadistiske nettsteder, retter seg mot et internt publikum. I nettmøter på Internett henvender personene seg til aktører som er søkende når det gjelder ekstrem islamistisk ideologi. De benytter seg av politiske hendelser, ofte knyttet til Midtøsten, for å begrunne hvorfor man skal slutte seg til ekstrem islamistisk ideologi.

Moderate islamistiske nettsider, som ikke støtter bruk av vold for å fremme en ideologisk overbevisning, blir ofte brukt av ekstreme islamister. Det finnes en rekke eksempler på at ekstreme islamistiske grupper har oppfordret tilhørerne til å delta aktivt i chatting på moderate islamistiske nettsider. Hensikten har vært å oppfordre moderate islamister til bruk av vold.

Graden av sikkerhetsbevissthet på Internett varierer. I den grad europeiske ekstreme islamister er sikkerhetsbevisste, benytter et fler tall av dem fortsatt tradisjonelle former for sikkerhet når de kommuniserer på Internett.

2.2. Informasjonsflyt

Informasjon om ekstrem islamistisk virksomhet på Internett består hovedsakelig av to typer materiale: passiv ekstrem islamistisk litteratur/religiøse tolkninger og aktive terrorsider som direkte oppfordrer til bruk av vold.

Religiøse tekster som forfekter en voldelig tolkning av islam ligger åpent tilgjengelig på Internett. Tekstene henvender seg både til et eksternt publikum som er søkende når det gjelder ekstrem islamistisk ideologi, og til et internt publikum som ønsker å utvikle og styrke sin ekstreme islamistiske overbevisning.

Det finnes en rekke jihadistiske mediebyråer på Internett som har som oppgave å distribuere ekstrem islamistisk ideologi og politisk litteratur, for eksempel taler av fremtredende ledere, fatwaer, religiøse tolkninger og nyhetsoppslag om gjennomfør te aksjoner. «Global Islamic Media Front» (GIMF) er et eksempel på et slikt mediebyrå.

Nettsteder som har tilknytning til al-Qaida leverer i hovedsak materiale av operativ informasjonsverdi som gir veiledning i planlegging og utførelse av terroraksjoner. Manualer på disse nettstedene omfatter blant annet instruksjoner for produksjon av våpen, eksplosiver, CBRN-materiale, bruk av gift og fremstilling av kjemiske gasser. I tillegg finner man også instruksjoner for angrep, for eksempel gisseltaking. Det finnes lite informasjon av ideologisk og teoretisk art på disse sidene.

Det har i flere år vært vanlig at instruksjoner, videoer og bilder av ekstrem islamistisk vold brennes på cd-er og distribueres i ekstreme islamistiske miljøer. Said Mansour-saken i Danmark er et eksempel på dette. Mansour ble den 11. april 2007 dømt til tre og et halvt års fengsel for oppfordring til terrorisme gjennom propagandamateriale fra sitt danske forlag Al Nur Islamic Information. Materialet fra Mansour er funnet hos flere aktører dømt for terrorhandlinger, både i Danmark og i utlandet, blant annet hos Mohammed Atta som deltok i 11. september-angrepet, og Abdul Kadir Cesur som soner 13 års fengsel i Sarajevo for å ha planlagt terroraksjoner.

Også i Norge er jihadistisk propagandamateriale utbredt innenfor ekstreme islamistiske miljøer. Materialet omfatter i stor grad visuelt sterke bilder og videoer av for eksempel henrettelser av gisler og scener fra terroraksjoner i Irak.

De fleste skriftlige publikasjonene som er tilgjengelig i de virtuelle jihadistiske bibliotekene, er forfattet på arabisk og ikke oversatt til vestlige språk. Slikt sett er det lyd- og bildematerialet som når flest mottakere i Europa, ettersom kun et mindretall av europeiske islamister behersker arabisk skriftlig. Et økende antall nettsteder har også begynt å publisere lyd- og bildemateriale tekstet på blant annet engelsk, tysk, fransk og dansk.

3. Oppsummering

Internett er for ekstreme islamister et foretrukket verktøy for informasjonsutveksling og kommunikasjon. I tillegg brukes Internett som møtested i radikaliserings- og/eller rekrutteringsøyemed. Internett er trolig en viktig arena for ekstrem islamistisk virksomhet her i landet.

Selv om det sentrale i en radikaliseringsprosess er personlige relasjoner og gruppetilhørighet, åpner Internett opp for at radikaliseringsvirksomhet kan foregå elektronisk og uten behov for fysisk kontakt.

Det er forventet at aktører i Norge som ble radikalisert før de ankom landet, vil fortsette å opptre som veiledere gjennom aktiv deltagelse i diskusjonsfora på Internett.


Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).