Det nye Testamente (1883-1889)/Forord til Lukas

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

   Fra
Den Kongelige Norſke Regjerings
  Departement for Kirke- og Undervisningsvæſenet.

I Anledning af Skrivelſe af 14de d. Md. meddeles, at der intet er til Hinder for, at den af Kand. filoſ. M. Skard beſørgede og af Profesſorerne Unger og Dr. Blix ſamt Sprogforſkeren Ivar Aaſen gjennemgaaede Prøveoverſættelſe af Lukas’s Evangelium udgives i Trykken.

Manuſkriptet følger hoslagt tilbage.

Afſkrift af Erklæringerne vedlægges.

  Kriſtiania den 18de Juni 1884.

N. Hertzberg.
_____________
D. F. Knudſen.

   Til
Styret for det norſke Samlaget.

   Til
Det Kgl. Departement for Kirke-
og Undervisningsvæſenet.

Undertegnede har gjennemgaaet den af Hr. Kand. M. Skard udarbeidede Overſættelſe paa Folkeſproget af Lukas’ Evangelium, der er udført efter ſamme Plan ſom de tidligere udgivne Overſættelser af Romerbrevet og Markus’ Evangelium, og finder jeg, at der intet er til Hinder for dens Udgivelſe.

  Kriſtiania 12te Juni 1884

Ærbødigſt
Dr. E. Blix.

  Til Kirkedepartementet.

Undertegnede har efter det høie Departements Anmodning gjennemleſt det paa Landsmaal overſatte Lukas’ Evangelium; ſaavidt jeg kan forstaa, har Overſætterne med megen Dygtighed udført ſit Hverv.   Kriſtiania 13 Juni 1884.

Ærbødigſt
C. R. Unger.

Undertegnede finder ogſaa, at dette Arbeide er udført med megen Dygtighed, og at de norſke Ord og Udtryk ere valgte med megen Omhu.

  Kriſtiania 14 Juni 1884.

I. Aaſen.