Det norske Folks Historie/1/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Om Høvdinge-Ætter i Raumsdal, Søndmøre og Fjordene fortælles der lidet i vore Oldskrifter, og dette lidet bestaar ikke i stort andet end Navne. Saaledes nævnes i Landnáma og Fund. Noregr en Slægtrække fra Høvdingen Jøtunbjørn, hvilken det sidstnævnte Skrift gjør til en Sønnesøn af Nor; fra ham nedstammede den ovenfor nævnte Herse Ketil Raum, hvis Sønnesøn Ingemund var en af de første Landnamsmænd paa Island. Paa Søndmøre nævnes en Arnvid Berserkebane, i Fjordene en Audbjørn, der begge ifølge Fund. Noregr nedstamme i 3die Led fra Gard Agde, Nors Søn, og som vistnok skulle forestille Forfædre af den Arnvid, Konge paa Søndmøre, og den Audbjørn, Konge i Firdafylke, der nævnes som samtidige med Harald Haarfagres Regjeringstiltrædelse. Som hiin Audbjørns Farbroder nævnes en Freystein gamle paa Gaular, saa kaldtes Egnen om det inderste af Dalsfjorden. Dette Sted maa derfor allerede i en saare fjern Oldtid have været Høvdingesæde. Her stod et anseet Tempel, hvis Forstandere endog efter at have nedsat sig paa Island en Tidlang vedbleve at drage til Norge hver tredie Sommer for at forrette Offringer der. Som en af disse Forstandere nævnes i Begyndelsen af det 9de Aarhundrede Hersen Thorbjørn den gaulverske, hvis Søn Flose senere drog til Island, og hvis Datter Oddny var gift med Orm Frodesøn, Sønnesøn af Hersen Vemund den gamle, hvis Fader Viking maa have gjort et Tog til Skaane, siden han førte Tilnavnet Skaaneyjarskelmer (Skaanes Forfærder). Vemunds Syster var gift med den forhen omtalte Bjørn Buna, fra hvilken de fornemste Slægter paa Island nedstamme[1]. Som en Søn af den nysnævnte Audbjørn nævnes en Arinbjørn Jarl, der upaatvivlelig er den samme som Landnamsbogens Arinbjørn Herse den ældre, hvis Datter Arnthrud blev gift med den i Harald Haarfagres første Dage anseede Herse Thorer Roaldssøn; hans Fader Roald havde været Kong Audbjørns Jarl. Hiin Arinbjørn var en Svigersøn af den berømte Skald Brage Boddasøn, der tilligemed sin Svigerfader, Skalden Erp Lutande, synes at have haft hjemme paa disse Kanter[2].

Samtidig med Brage Skald og Arinbjørn nævnes ogsaa Jarlen Hundolf paa Gaule, hvis Søn, Atle Jarl den mjove, spillede en betydelig Rolle paa Halfdan svartes og Harald Haarfagres Tider[3]. Saavel Heredet Gaular, som hele den øvrige sydligste Deel af Søndfjord, eller de nuværende Askevolds, Ydre Holmedals og indre Holmedals Sogne, kaldtes i hiin Tid Fjaler, og synes endog stundom at have været regnet som et Fylke for sig selv. Siden gik Navnet af Brug, og det hele nuværende Nord- og Søndfjord kaldtes tilsammen Firdafylke[4].


  1. Landnáma, V. 9. 1. 11.
  2. Landnáma II. 1.
  3. Landnáma, V. 9.
  4. Om Fjaler se G. Munthe i Anm. til Aalls Oversættelse af Snorre 1ste B. S. 43. 45.